O Wydziale

Historia

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich od 1975 r. jest kontynuatorem działalności dydaktyczno-wychowawczej, naukowo badawczej oraz administracyjno-służbowej dla potrzeb Marynarki Wojennej, resortu Obrony Narodowej i gospodarki morskiej.

25 lutego 1975 r., ze struktury Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej wydzielono nieetatowy Instytut Dowódczo-Sztabowy. Jego Radzie Naukowej przewodniczył osobiście Komendant WSMW kontradmirał dr Witold GLIŃSKI. Konieczność powszechnego kształcenia kadry dowódczej w zakresie sztuki operacyjnej i dowodzenia spowodowała, że w cztery lata później z dotychczasowego Wydziału Dowódczego wydzielono Wydział Nawigacji i Uzbrojenia okrętowego, który zajmuje się kształceniem podchorążych, a w miejsce Instytutu powołano Wydział Dowódczo-Sztabowy. Rok akademicki 1979/80 był pierwszym rokiem jego działalności. Pierwszym Komendantem Wydziału został kmdr dr hab. Kryspin Lech, który pełnił tę funkcję do 1995 r.
 
Zgodnie z rozkazem organizacyjnym Wydział tworzyły:
• Katedra dowodzenia;
• Katedra sztuki operacyjnej i taktyki rodzajów sił Marynarki Wojennej;
• Zakład podstaw taktyczno – techniczno – ekonomicznych projektowania okrętów;
• Zakład operacyjno – taktycznego użycia sił i środków Marynarki Wojennej;
• Zakład tyłów;
• Dziekanat wydziału.
Po kolejnych zmianach organizacyjnych wydział przyjął na krótki okres czasu nazwę Wydział Zarządzania i Dowodzenia, a obecnie jego nazwa brzmi Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich. 
 

Aktualnie w skład Wydziału wchodzą:

• Katedra Operacji Morskich;
• Katedra Bezpieczeństwa;
• Centrum Doskonalenia Kursowego;
• Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa.

Głównym zadaniem Wydziału jest organizacja i prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kierunkach i w specjalnościach zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz organizacja i prowadzenie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie w specjalnościach reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Wydziału.

Formami działalności dydaktycznej realizowanymi przez Wydział są:
• Studia pierwszego stopnia;
• Studia drugiego stopnia;
• Studia trzeciego stopnia;
• Studia podyplomowe (wojskowe i cywilne);
• Kursy kwalifikacyjne;
• Kursy doskonalenia zawodowego;
• Kursy przeszkalania kadr rezerwy;
• Studium oficerskie.

Na wydziale są prowadzone następujące kursy specjalistyczne:
• Kurs specjalistyczny starszych oficerów (komandor porucznik) przygotowujący do pracy w strukturach MW;
• Kurs specjalistyczny ogólnodowódczy oficerów jednostek pływających MW (dla oficerów w stopniu por. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów sztabowych MW do szczebla flotylli włącznie (dla oficerów w stopniu kpt. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów MW przewidzianych do objęcia stanowisk w NATO (dla oficerów w stopniu kpt. mar.);
• Kurs specjalistyczny oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu kpt.);
• Kurs specjalistyczny ogólnodowódczy oficerów jednostek pływających MW (dla oficerów w stopniu ppor. mar.);
• Kurs współdziałania lotnictwa z rodzajami sił nawodnych MW (dla oficerów w stopniu por.);
• Kurs doskonalenia specjalistycznego oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu kpt.);
• Kurs doskonalenia specjalistycznego oficerów z jednostek brzegowych MW (dla oficerów w stopniu por.).

Badania naukowe prowadzone na Wydziale są skorelowane z :
• problemami mającymi największy wpływ na rozwój nauki oraz rozwój społeczny i gospodarczy regionu i kraju;
• Priorytetowymi kierunkami badań w resorcie obrony narodowej;
• Programem NATO „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa”;
• Programami Ramowymi UE;
• Krajowym Programem Badań (NCN, NCBiR);
• Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego.

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Zobacz również

Centrum Doskonalenia Kursowego

Katedra Bezpieczeństwa

Katedra Operacji Morskich

Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa

Skip to content