Studia Wojskowe

Informacje ogólne

Specjalność: Cyberbezpieczeństwo

Misja i cele kształcenia

Głównym celem kształcenia studentów wojskowych na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną i utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, stwarzające możliwość podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej na stanowiskach oficerskich związanych z cyberbezpieczeństwem, zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacyjnego, zarządzaniem systemami i sieciami teleinformatycznymi. Celem naukowym kształcenia podchorążych na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie w Akademii Marynarki Wojennej jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w strukturach jednostek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Absolwent studiów wojskowych na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie posiada pogłębione umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu ogólnych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa, obronności, informatyki oraz cyberbezpieczeństwa. Jako przyszły oficer – specjalista z zakresu cyberbezpieczeństwa będzie posiadał wiedzę i umiejętności dotyczące ochrony cyberprzestrzeni, identyfikacji zagrożeń w cyberprzestrzeni, analizy danych, białego wywiadu, walki radioelektronicznej, zarządzania ciągłością działania systemów teleinformatycznych oraz planowania operacji w cyberprzestrzeni. Będzie posiadał ogólną wiedzę o infrastrukturze teleinformatycznej, elementach (urządzeniach) telekomunikacyjnych, elementach (urządzeniach) informatycznych, aplikacjach (oprogramowaniu) systemowym, administrowaniu portalami informacyjnych oraz będzie znał i potrafił wypełniać obowiązki personelu technicznego i użytkowników systemu. Będzie posiadał wiedzę o rodzajach i formach zagrożeń bezpieczeństwa informacji w sieciach informatycznych oraz będzie w stanie organizować i zarządzać przedsięwzięciami zapewniającymi właściwą ochronę całej sieci lub jej wybranych elementów. W ramach realizowanych praktyk specjalistycznych odbywanych w jednostkach wojskowych oraz innych instytucjach MON zostanie ugruntowana wiedza i umiejętności zdobyte w Uczelni oraz pozyskane nowe zgodnie z efektami kształcenia określonymi dla danej praktyki.

Program studiów

  • Program studiów (pobierz)

Specyfika

Student Akademii Marynarki Wojennej, który wybiera kierunek studiów wojskowych Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, jest powoływany do służby kandydackiej, co oznacza, że wraz z pierwszym dniem studiów w Uczelni – staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego studenci wojskowi –podchorążowie, przechodzą podstawowe szkolenie wojskowe, zakończone uroczystą przysięgą. W toku studiów, realizowane są równolegle dwa programy (moduły) nauczania: cywilny i wojskowy, co skutkuje zwiększoną liczbą zajęć, a po zajęciach student wojskowy podlega porządkowi i rygorom wojskowym, związanym między innymi z koniecznością pozostania na terenie Uczelni. Okres wakacji, ze względu na konieczność realizacji praktyk zawodowych, jest ograniczony do zaledwie miesiąca urlopu (ale za to płatnego!). Studia wojskowe mają jednak, też dodatkowe korzyści takie jak: zapewnione bezpłatne zakwaterowanie w akademikach, całodzienne wyżywienie i umundurowanie, a dodatkowo miesięczne wynagrodzenie – na pierwszym roku jest to ok. 1200 zł i wzrasta w każdym roku studiów. Studia wojskowe kończą się egzaminem magisterskim i egzaminem na oficera (z przedmiotów wojskowych). Absolwenci otrzymują więc dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

Adresaci studiów

Kierunek studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, adresowany jest do osób pragnących zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy na stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem, organizacją oraz zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacyjnego czy zarządzania systemami informatycznymi ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji, których marzeniem jest służba wojskowa w strukturach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli nie boisz się wyzwań, szanujesz tradycję i poważnie traktujesz obowiązek służby dla Ojczyzny, a jednocześnie szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i technicznych możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów wojskowych Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś! Absolwent Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej, jako  kandydat na żołnierza zawodowego będzie uzbrojony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne wymagane od oficera w zakresie dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz zdobędzie techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające organizacje procesu zarządzania eksploatacją sprzętu wojskowego.

Wykładowcy

Kadra dydaktyczna, prowadząca zajęcia na kierunku wojskowym Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, została starannie dobrana  i dzięki temu możemy szczycić się  znakomitym zespołem wykładowców, w skład którego wchodzą zarówno nauczyciele z długoletnim stażem, a tym samym doświadczeniem akademickim, ale również praktycy posiadający wieloletnie, bogate doświadczenie zawodowe, co daje nam poczucie głębokiego przekonania, iż absolwenci kierunku stają się doskonale przygotowanymi specjalistami, wyposażonymi w kompetencje zawodowe, adekwatne do wymogów stawianych na zajmowanych stanowiskach służbowych w Siłach Zbrojnych RP.

Nowoczesne metody prowadzenia zajęć

Baza dydaktyczna kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie jest niezwykle bogata i otwiera przed studentami unikalne możliwości w zakresie rozwijania swoich zainteresowań, a także weryfikacji oraz utrwalenie zdobywanej wiedzy teoretycznej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi wspierających proces dydaktyczny. Do dyspozycji studentów oddane zostały następujące laboratoria, symulatory oraz pracownie:

  • Laboratorium Cyberbezpieczeństwa
  • Zintegrowany Symulator Dowodzenia
  • Symulator „Łeba”
  • Symulator GSK (Generator Sytuacji Kryzysowych)
  • Laboratorium Analizy i Odzyskiwania Danych
  • Laboratorium Bezzałogowych Statków Powietrznych

Potencjalne miejsca pracy

Absolwenci studiów drugiego stopnia otrzymują tytuł magistra i dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia oraz studiów podyplomowych. Po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Czas trwania studiów

Studia na kierunku Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, są studiami dwustopniowymi  trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz stopnia wojskowego podporucznika. W ramach kształcenia na kierunku studiów Systemy informacyjne w bezpieczeństwie, oferuje się możliwość uzyskania specjalizacji dających unikatową wiedzę i umiejętności w obszarze cyberbezpieczeństwa

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Skip to content