Studia I stopnia: Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Informacje ogólne

Studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim
Tryb studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności:
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
Zarządzanie kryzysowe
Kryminalistyka i detektywistyka
Ratownictwo wodne

Cele kształcenia

Głównym celem kształcenia studentów na studiach pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, które pozwolą na podjęcie pracy lub służby w instytucjach odpowiedzialnych za szeroko rozumiane zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego.
Absolwenci zostaną przygotowani do podjęcia pracy lub służby na różnych stanowiskach w służbach mundurowych, zwłaszcza w Policji, w strukturach reagowania i zarządzania kryzysowego, w administracji publicznej (samorządowej, państwowej i rządowej), a także w ramach wykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wodnego.
Misją dydaktyczną studiów pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania państwa w aspekcie procesu zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Interdyscyplinarność problematyki poruszanej w toku studiów pozwala na rzetelne i profesjonalne przygotowanie absolwentów do podejmowania wyzwań zawodowych, a także kontynuacji procesu kształcenia na drugim stopniu.

Program studiów

Adresaci studiów

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pierwszego stopnia to idealna propozycja skierowana do osób które wiążą swoja przyszłość z karierą w służbach mundurowych odpowiedzianych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a zwłaszcza w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Siłach Zbrojnych RP oraz innych strukturach administracji państwowej i samorządowej, odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, ratownictwo, organizację imprez masowych czy też laboratoriach badających materiały dowodowe.

Wykładowcy

Zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są zarówno przez etatowych pracowników WDiOM, jak również przez specjalistów z innych Wydziałów, a także osoby z spoza AMW (praktyków) z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, którzy pozostają lub byli (obecnie emerytowani) czynnymi pracownikami instytucji bezpieczeństwa. Warto podkreślić, że mundurowy charakter Uczelni daje jej wyjątkowe możliwości w zakresie prowadzenia kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem. Zdecydowana większość kadry prowadzącej zajęcia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne posiada doświadczenie wynikające z pracy i służby w strukturach Sił Zbrojnych RP, a także NATO i UE oraz wielu innych podmiotów i instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa (m.in. Dywizjon Okrętów Bojowych, Dywizjon Okrętów Podwodnych, 13. Dywizjon Trałowców, Dowództwo Generalne RSZ, Sztab Generalny WP, Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe w Brukseli, NATO SCHOOL Oberammergau, Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego, Morski Oddział Straży Granicznej, Pododdział Antyterrorystyczny Policji i inne jednostki Policji).

Wyjątkowe połączenie teorii z praktyką

Zajęcia prowadzone na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje specjalność kryminalistyka i detektywistyka. Program specjalności został tak skonstruowany, aby student uzyskał wszechstronną wiedzę pomocną w wykonywaniu zawodu detektywa i policjanta. Obejmuje zagadnienia między innymi z prawa karnego materialnego i wykroczeń, postępowania karnego, historii Policji, detektywistyki i pracy operacyjnej w świetle przepisów prawa RP, analizy kryminalnej, wybranych zagadnień kryminologii i kryminalistyki, przestępczości internetowej, a także taktyki i techniki operacyjnej w detektywistyce czy też szkolenia strzeleckiego. Studenci poznają warsztat pracy detektywa, metody i techniki jego działań a zajęcia w formie warsztatowej prowadzone przez byłych funkcjonariuszy policji, przygotują do rozpoznawania śladów kryminalistycznych. Wyjątkowe wrażenie pozostawia wizyta w “Pokoju zbrodni”, która dzięki zastosowaniu technologii VR pozwala realnie wcielić się w rolę detektywa lub technika kryminalistyki.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w ramach kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane są w instytucjach związanych z szeroką pojętą problematyką bezpieczeństwa. Uczelnia zapewnia atrakcyjne możliwości w zakresie odbywania praktyk. Jak do tej pory wśród instytucji, które współpracują z Wydziałem Dowodzenia i Operacji Morskich w ramach ich realizacji, znalazły się m.in.: 3 Flotylla Okrętów w Gdyni, Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni, Hartwig Gdynia S.A., Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Komenda Miejska Policji w Gdyni, Morski Oddział Straży Granicznej, NAFTOPORT, OBR Centrum Techniki Morskiej, Wydział  Żandarmerii Wojskowej w Gdyni, Stocznia Wojenna, Remontowa Shipbuilding SA, Stocznia Remontowa NAUTA S.A., Urząd Miasta Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urząd Miejski w Gdańsku.

Studia to nie tylko nauka

Nieodłącznym elementem działalności dydaktycznej Wydziału są podróże studyjne. W ostatnich latach w ramach takich podróży studenci odwiedzili: Muzeum Stutthof, Sejm RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Muzeum Kryminalistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Na stronie internetowej Samorządu Studenckiego AMW znajdują się informacje o bieżących imprezach o charakterze kulturalnym i rozrywkowym (np. Delfinalia, Otrzęsiny, Gdyński Bal Studenta) oraz charytatywnym (np. WOŚP, akcja krwiodawstwa, Paczka dla Kombatanta, Szlachetna Paczka).

Potencjalne miejsca pracy

Studia I stopnia bezpieczeństwo wewnętrzne to doskonały początek kariery dla przyszłych:
1.   urzędników państwowych,
2.   funkcjonariuszy służb mundurowych,
3.   specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa,
4.   pracowników jednostek WOPR.
Potencjalnym rynkiem zatrudnienia dla absolwentów o najwyższych kwalifikacjach są potrzeby kadrowe resortu spraw wewnętrznych i administracji, innych służb mundurowych, administracji państwowej oraz firm i pozostałych instytucji funkcjonujących w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Inną sferą zatrudnienia cywilnych absolwentów są instytucje naukowo-badawcze, ośrodki wdrożeniowe, placówki kulturalno-oświatowe, szkolnictwo wyższe, sektor przemysłu morskiego oraz dynamicznie rozwijany sektor współpracy cywilno-wojskowej.
Poza przygotowanie do pracy lub służby, studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie wielu umiejętności istotnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania w otaczającym świecie. Doskonałym przykładem są popularne wśród studentów zajęcia z planowania operacyjnego czy też negocjacji i mediacji w sytuacjach kryzysowych.

A może ERASMUS?

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Oferujemy możliwość studiowania na wielu zagranicznych uczelniach m.in. w Grecji, Chorwacji, Austrii, Turcji, Słowacji, Czechach, Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Niemczech.

Czas trwania studiów

Nauka na studiach I stopnia odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwa 6 semestrów (3 lata). Po ich ukończeniu absolwent uzyskuje wykształcenie wyższe z dyplomem licencjata.

Przejdź do

Strona Główna

Wirtualna Uczelnia

eduPortal

Kalendarz Wydziału

 

Dane teleadresowe

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

Media społecznościowe

Wirtualny spacer

Skip to content