Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

 

 

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są również w specjalności Cyberbezpieczeństwo.  Program obejmuje dziesięć semestrów, prowadzonych w trybie studiów pierwszego i drugiego stopnia. W toku studiów eksperci z obszarów cyberbezpieczeństwa transferują wiedzę specjalistyczną w ramach zajęć teoretycznych popartych warsztatami praktycznymi, umożliwiającymi doskonalenie uzyskanych umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narządzi i praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas zajęć, umożliwiają absolwentom prowadzenie działań operacyjnych w cyberprzestrzeni tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu. Potencjał, uzyskany w trakcie studiów, pozwoli na realizację szerokiego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, które obejmują: rozpoznawanie zagrożeń, ochronę i obronę systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym oraz zwalczanie źródeł zagrożeń cybernetycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowiska Marynarki Wojennej.

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych studenci uzyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków w sieci, a także przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej, organizacji ochrony i zarządzanie informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz audytowania, oceny ryzyka i prognozowania systemów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Bezpieczeństwo informacyjne stało się jednym z fundamentalnych obszarów wymagających  ścisłego ukierunkowania działań edukacyjnych w zakresie  transferu  specjalistycznej wiedzy przyszłym ekspertom,  zajmującym się tą dziedziną.  Działania te nabierają szczególnego znaczenia w aspekcie  międzynarodowej współpracy Polski realizowanej w ramach takich organizacji jak UE, NATO, ONZ czy OBWE, w ramach której podejmowane są działania w walce z rosnącą liczbą incydentów powodowanych nielegalną aktywnością w cyberprzestrzeni, prowadzącą do strat materialnych i wizerunkowych.

Poszerzanie zdolności analitycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu znajomości procesów zachodzących w środowisku świadczenia usług informatycznych oraz  bieżącego zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, pozwoli na pogłębione zrozumienie zjawisk i wzajemnych zależności zachodzących w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz zagrożeń  występujących w cyberprzestrzeni. Efektem zamierzonym do osiągnięcia twórców kierunku, jest agregacja zdolności analitycznych studentów oraz umiejętności wykorzystania najnowszych metod i narzędzi analitycznych, w obszarach obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem następujące problematyki:

 • Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego;
 • Zarządzanie ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania, zgodnością oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu IT w całym cyklu życia;
 • Bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych;
 • Bezpieczeństwo fizyczne i regulacyjne;
 • Social engeneering.
  Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych. Jeśli szukasz studiów, które będą łączyć w sobie wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i wprowadzą Cię w tajniki wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, bezpieczeństwie wewnętrznym, możesz zakładać, że trafiłeś w dobre miejsce, ponieważ kierunek studiów Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie to jest właśnie to, czego szukałeś! Jako absolwent tego kierunku będziesz wyposażony w zrozumienie jak istotne jest bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii w systemach bezpieczeństwa informacji. To jeszcze nie wszystko! Jako studentowi, zostanie Ci przekazana kompletna wiedza dotycząca tego w jaki sposób poprawnie identyfikować zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego płynące z obszarów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych. Będziesz miał również podstawową wiedzę o kulturowych, politycznych, prawnych i ekonomicznych procesach na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa wewnętrznego czy wyjaśnić konstytutywne atrybuty praw człowieka, prawa humanitarnego, prawa wojskowego i wojennego oraz ich wpływ na stan bezpieczeństwa narodowego.
  Tych informacji i dużo więcej szczegółowej wiedzy dostarczą Ci znajdujące się w Twoim planie zajęć takie przedmioty jak podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy logiki, podstawy statystyki, organizacja i zarządzanie, polityka bezpieczeństwa, psychologia z socjologią, administracja, współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, zarządzanie
  w sytuacjach kryzysowym, zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, architektura systemów i sieci komputerowych, przestępczość internetowa, komputerowe prawo karne, społeczeństwo informacyjne, bazy danych, grafika komputerowa, teleinformatyczne systemy multimedialne, podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego, instytucje centralne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie oraz jeszcze wiele, wiele innych.