Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie

 

Specjalności:

Systemy Geoinformacyjne

Systemy Informatyczne w Administracji Publicznej

Studia II stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Studia stacjonarne o profilu praktycznym

Studia na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie realizowane są również w specjalności Cyberbezpieczeństwo. Taką specjalność obejmuje program kształcenia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. W toku studiów eksperci z obszarów cyberbezpieczeństwa transferują wiedzę specjalistyczną w ramach zajęć teoretycznych popartych warsztatami praktycznymi, umożliwiającymi doskonalenie uzyskanych umiejętności w zakresie wykorzystania najnowszych narządzi i praktyk z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Wiedza oraz kwalifikacje nabyte podczas zajęć, umożliwiają absolwentom prowadzenie działań operacyjnych w cyberprzestrzeni tak samo skutecznie jak w powietrzu, na lądzie i na morzu. Potencjał, uzyskany w trakcie studiów, pozwoli na realizację szerokiego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni, które obejmują: rozpoznawanie zagrożeń, ochronę i obronę systemów teleinformatycznych, zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym oraz zwalczanie źródeł zagrożeń cybernetycznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki środowiska Marynarki Wojennej. W ramach każdego semestru przewidziano zajęcia dydaktyczne w Uczelni, praktyki ogólnowojskowe oraz specjalistyczne, realizowane w instytucjach odpowiedzialnych za nadzorowanie i zarządzanie systemem cyberbezpieczeństwa RP. Dodatkowo w ramach studiów, organizowane są szkolenia oraz specjalistyczne kursy, podnoszące kompetencje, niezbędne do uzyskania uprawnień na poziomie operacyjnym i umożliwiające absolwentom na skuteczne podejmowanie działań w wysoce technologicznie zaawansowanym środowisku, jakim jest cyberprzestrzeń. Ponadto, studia wojskowe umożliwiają rozwijanie zdolności lingwistycznych, szczególnie ukierunkowanych na naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (3232 wg. STANAG 6001).

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych studenci uzyskują teoretyczną oraz praktyczną wiedzę z zakresu: bezpieczeństwa systemów informatycznych, analizy i informatyki śledczej, rodzajów zagrożeń i ataków w sieci, a także przeciwdziałania im, poszukiwania, gromadzenia i zabezpieczania materiału dowodowego oraz działań prewencyjnych, a także zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym w systemie infrastruktury krytycznej, organizacji ochrony i zarządzanie informacją szczególnie wrażliwą dla systemu bezpieczeństwa państwa oraz audytowania, oceny ryzyka i prognozowania systemów informacyjnych w bezpieczeństwie.

Poszerzanie zdolności analitycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu znajomości procesów zachodzących w środowisku świadczenia usług informatycznych oraz  bieżącego zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, pozwoli na pogłębione zrozumienie zjawisk i wzajemnych zależności zachodzących w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym oraz zagrożeń  występujących w cyberprzestrzeni. Efektem zamierzonym do osiągnięcia twórców kierunku, jest agregacja zdolności analitycznych studentów oraz umiejętności wykorzystania najnowszych metod
i narzędzi analitycznych, w obszarach obejmujących zagadnienia bezpieczeństwa informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem następujące problematyki:

  • Organizacja polityki bezpieczeństwa informacyjnego;
  • Zarządzanie ryzykiem, podatnościami, ciągłością działania, zgodnością oraz bezpieczeństwem łańcucha dostaw;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem systemu IT w całym cyklu życia;
  • Bezpieczeństwo sieci i komunikacji oraz urządzeń mobilnych;
  • Bezpieczeństwo fizyczne i regulacyjne;
  • Social engeneering.

 

Absolwenci po ukończeniu studiów na kierunku Systemy Informacyjne w Bezpieczeństwie będą przygotowani do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe na stanowiskach analityków oraz operatorów systemów i sieci teleinformatycznych.

Tych informacji i dużo więcej szczegółowej wiedzy dostarczą Ci znajdujące się w Twoim planie zajęć takie przedmioty jak podstawy prawa, podstawy ekonomii, podstawy logiki, podstawy statystyki, organizacja i zarządzanie, polityka bezpieczeństwa, psychologia z socjologią, administracja, współczesne systemy polityczne, bezpieczeństwo wewnętrzne w UE, zarządzanie w sytuacjach kryzysowym, zwalczanie przestępczości, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, logistyka w sytuacjach kryzysowych, architektura systemów i sieci komputerowych, przestępczość internetowa, komputerowe prawo karne, społeczeństwo informacyjne, bazy danych, grafika komputerowa, teleinformatyczne systemy multimedialne, podstawy bezpieczeństwa jądrowego, chemicznego i biologicznego, instytucje centralne bezpieczeństwa, bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie oraz jeszcze wiele, wiele innych.