Studia doktoranckie

Rekrutacja dodatkowa na studia doktoranckie

Rozpoczęcie rejestracji elektronicznej 6 września 2018 r.

Kandydaci na studia doktoranckie dokonują rejestracji elektronicznej do 26 września 2018 r. (rejestracja)

Kandydaci są również zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok.109/9) w terminie  26 września 2018 roku wymaganych dokumentów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w dniach 27-28  września 2018 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy.

W dniu 27 września o godz. 9:00 w sali 110/9 odbędzie się kolokwium z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i metodologii badań nad bezpieczeństwem.

W dniu 28 września od godz. 9:00 w sali 214/9  odbędą się rozmowy kwalifikacyjne dotyczące motywacji, poziomu przygotowania i warunków kandydata do podjęcia studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne

Kandydaci na studia dokonują rejestracji elektronicznej od 14 czerwca do 24 sierpnia 2018 r. (rejestracja)

Kandydaci są również zobowiązani są do złożenia w formie papierowej w biurze studiów doktoranckich i podyplomowych (blok 9, pok.109/9) w terminie od 14 sierpnia do 24 sierpnia 2018 roku wymaganych dokumentów:

-Wniosek o przyjęcie na studia skierowany do dziekana WDiOM;

-Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (równorzędnych);

-Informację o znajomości języków obcych, potwierdzoną odpisem świadectwa (certyfikatu);

-3 zdjęcia o wymiarach: jedno 3,5×4,5 cm, dwa 4,5×5,5 cm;

-Kwestionariusz osobowy – wydruk systemu rejestracji elektronicznej

-Przewidywany temat, projekt, specjalność lub przedmiot badań (obszar zainteresowania) rozprawy doktorskiej;

-Propozycję osoby opiekuna naukowego – wskazana, ale nie obowiązkowa.

-Potwierdzenie o dokonaniu opłaty wpisowej.

Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne, studia niestacjonarne są odpłatne.

Opłata wynosi 5500,00 zł rocznie i może być rozłożona na raty. 

Opłata wpisowa wynosi 85 zł .

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Akademii Marynarki Wojennej w ING Bank Śląski S.A. 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z zaznaczeniem kierunku i rodzaju studiów.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną
w dniach 4-6  września 2018 r. Rekrutacja ma charakter konkursowy. Liczba miejsc na studia stacjonarne wynosi 10,
na studia niestacjonarne 10.

Rekrutacja na studia doktoranckie (pobierz)