Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

 

POMORSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA

Pomeranian Security Forum

 

ISSN: 2543-6392

 

 

  Wydawca: 
  WDiOM

Ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia
tel.: + 48 782 220 963
tel.: + 48 501 068 600
e-mail: pfb@amw.gdynia.pl

 

Czasopismo naukowe powstało z inicjatywy doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i jest przez nich redagowane.

Celem działalności Pomorskiego Forum Bezpieczeństwa jest wymiana myśli, osiągnięć naukowych wraz z integrowaniem środowiska z obszaru wiedzy nauk społecznych nauk o bezpieczeństwie w kraju i za granicą. Zakres problemów badawczych podejmowanych w czasopiśmie obejmuje również nauki pokrewne o ile tematyka ich jest zbieżna z podstawową czasopisma.

Czasopismo podzielone jest na tematy/obszary/działy:

 1. Bezpieczeństwo morskie.
 2. Bezpieczeństwo ekonomiczne.
 3. Bezpieczeństwo socjalne.
 4. Bezpieczeństwo ludzkie Human security.
 5. Bezpieczeństwo energetyczne.
 6. Bezpieczeństwo międzynarodowe.
 7. Bezpieczeństwo narodowe.
 8. Bezpieczeństwo wewnętrzne.
 9. Sprawozdania i recenzje.
 10. Komunikaty z badań.

W celach poprawności zapisów bibliometrycznych wprowadzamy następującą numerację dla czasopisma, obowiązującą od roku 2019: numer czasopisma w danym roku/ numer kolejny od początku wydawania/rok wydania np.: 1/6/2019 oznacza numer pierwszy w roku 2019 i szósty od początku istnienia czasopisma.

Rok 2019 obchodzimy w czasopiśmie jako Rok Morza i związanymi z tym obszarem instytucjami – Liga Morska i Rzeczna oraz wydarzeniami.

 

The scientific journal was created on the initiative of the PhD students of the Faculty of Command and Maritime Operations of the Bohaterów Westerplatte Naval Academy in Gdynia and is edited by them.

The aim of the Pomeranian Security Forum is to exchange thoughts and scientific achievements together with integrating the environment with the knowledge of social sciences and safety sciences in Poland and abroad. The scope of research problems undertaken in the journal also includes related sciences, provided that their subject matter is consistent with that of the basic journal.

The journal is divided into themes/areas/districts:

 1. maritime safety.
 2. economic security.
 3. social security.
 4. human security Human security.
 5. energy security.
 6. international security.
 7. national security.
 8. internal security.
 9. reports and reviews.
 10. Test reports.

 

In order to ensure the correctness of bibliometric entries, we introduce the following numbering for the journal, effective from 2019: number of the journal in a given year/sequential number from the beginning of the issue/year of the issue, e. g.

Pliki do pobrania:

 1. Informacje dla autorów
 2. Rada Naukowa PFB
 3. Recenzenci
 4. Recenzja
 5. Zasady etyczne
 6. Statut czasopisma

 

                                                                                                                                                        Nr I (8)/ 2020

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        Nr II (7)/ 2019

                                                                                                                                                            Nr I (6)/ 2019

Nr V/2018

Nr IV/ 2018

Nr III/2017

Nr I i II 2016/2017