Zarządzanie kryzysowe

Uaktualniony rozkład zajęć (pobierz)

Szanowni Państwo,

następny zjazd studiów podyplomowych odbędzie się zgodnie z harmonogramem  16-17.03.2019 r. w Bibliotece AMW. Zajęcia w sobotę jak  i niedzielę rozpoczynają się o godzinie 9.00,  wg. poniższego harmonogramu:

16.03.2019 r – Ratownictwo medyczne, mgr Sara Kroplewska, od 9.00 do 16.00

17.03.2019 r – System powiadamiania ratunkowego, mgr Justyn Kamiński od 9.00 do 16.00

 


Terminy zjazdów w I semestrze 2018/2019

13-14 października 2018

17-18 listopada 2018

15-16 grudnia 2018

12-13 stycznia 2019

16-17 lutego 2019


Terminy zjazdów w II semestrze 2018/2019

02-03.03.2019 r.

16-17.03.2019 r.

13-14.04.2019 r.

18-19.05.2019 r.

01-02.06.2019 r.


NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”
EDYCJA
XIX

Kierownik studiów podyplomowych:
mgr Martyna Bartkowska
martyna-bartkowska@wp.pl
tel 728-381-985
 
Sprawy administracyjne
mgr Małgorzata Nowy
mgr Magdalena Klinkosz
 
Opłata za studia wynosi: całość 3730zł  lub I rata – II rata po 1880zł
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę
1. Całość -3730 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 3357 zł do zapłaty
2. I rata 1880 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty
II rata 1880 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 1786 zł do zapłaty Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW

 Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2018 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2019 r.
– zajęcia odbywać się będą  w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 09.10.2018 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.
Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD; – kserokopia dowodu osobistego.

– klauzula RODO rekrutacja  (pobierz)

Dokumenty należy składać w pokoju 206/9 lub przesłać pocztą

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1880 zł za semestr. Przy wpłacie jednorazowej za dwa semestry opłata ta wynosi 3730 zł.
Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem „Studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe”.
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.

Program studiów podyplomowych „Zarządzanie Kryzysowe”

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.