Cyberbezpieczeństwo

Szanowni Kandydaci,
rekrutacja na VI edycję studiów podyplomowych „Cyberbezpieczeństwo” została uruchomiona.
W dniu 02.07.2019 r. osiągnięto limit słuchaczy w liczbie 40.
Po zweryfikowaniu wniosków o przyjęcie na studia zostanie ogłoszona lista przyjętych.
Kandydaci, których wnioski zostaną rozpatrzone po ww. terminie zostaną wpisani na listę rezerwowych.

Więcej informacji poniżej.

 


Program studiów podyplomowych


Kierownik studiów podyplomowych:
mgr inż. Karol Gazda

Sprawy administracyjne:

mgr Magdalena Klinkosz

mgr Małgorzata Nowy


Opłaty za studia:

1. Całość -4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty
2. I rata 2300 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% =  2185 zł do zapłaty
II rata 2300 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185 zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.


Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

UWAGA!

OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU I PODPISANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU – NIE WCZEŚNIEJ)

NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE

Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.

 

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– klauzula RODO rekrutacja (pobierz)

Dokumenty należy składać do pomieszczenia nr 211/9 – Dziekanat WDiOM lub przesłać pocztą.

 

Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;

– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;

– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;

– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni  – konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe:26 126 28 63, 26 126 29 34.

Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 26126658.