Inspektor ochrony danych osobowych

 


Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na rok akademicki 2019/2020


 

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

CZAS TRWANIA: Dwa semestry – 10 zjazdów (176 godzin)

 

 

 


 1. Prawne podstawy ochrony Danych Osobowych – system źródeł prawa krajowego oraz UE
 2. Prawne aspekty tworzenia i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 3. Wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych. Status i zadania;
 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI ;
 5. Nowoczesne techniki i technologie stosowane w zakresie ochrony informacji;
 6. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – dane wrażliwe. Wymogi administracyjne wg RODO i ustawy ODO;
 7. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów RODO (DPIA);
 8. Urząd nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrola urzędu – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych;
 9. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001;
 10. Obsługa incydentu. Rejestr naruszeń. Wytworzenie, prowadzenie, kontrola;
 11. Analiza ataków skierowanych na systemy informatyczne Zabezpieczenie danych w systemach informatycznych;
 12. Zabezpieczanie danych informatycznych w przedsiębiorstwie. Wycieki danych. Analiza danych informatycznych;
 13. Prawidłowe działania w zakresie zabezpieczania dowodów wg norm ISO 27037:2012.
 14. Praktyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 15. Cyberbezpieczeństwo. Zastosowanie informatyki śledczej w zakresie zabezpieczania dowodów po incydencie naruszenia w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane osobowych;
 16. Informacja Publiczna – jawność a ochrona danych osobowych;
 17. Zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
 18. Prawne aspekty oraz legalność monitorowania pracowników;
 19. Prawa i obowiązki procesora – praktyczne aspekty przetwarzania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 20. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych;
 21. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej;
 22. Bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe i teleinformatyczne w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 23. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 24. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji;
 25. Praktyka prowadzenia auditu w zakresie ochrony danych osobowych.

 


Cel:

Zasadniczym celem, który przyświecał twórcom kierunku, było stworzenie programu kształcenia, oraz przekazanie wiedzy, pozwalającej na nabycie przez słuchaczy kompetencji umożliwiających samodzielne wykonywanie zadań Inspektora Danych Osobowych. Treści podstawowe wynikające z uwarunkowań prawnych UE, krajowej ustawy ODO oraz aktów wykonawczych, zostały poszerzone o zagadnienia obejmujące obszary związany z zarządzaniem zasobami informacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem informacji podlegających specjalnej ochronie, elementy z zakresu technicznej organizacji ochrony zasobów informacyjnych, metody oraz zasady postępowania w sytuacji naruszenia integralności chronionych zasobów informacyjnych przechowywanych w zasobach informatycznych, analizę ryzyka i ocenę zagrożeń, a także wiele innych praktycznych aspektów pracy IODO.

Korzyści:

Słuchacze mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wykładowców i trenerów, profesjonalnie zajmujących się organizacją systemów ochrony zasobów informacyjnych podlegających szczególnej ochronie. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych branż, reprezentujących instytucje oraz organizacje z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze nabywają interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje z zakresu: prawa, organizacji i zarządzania, nowoczesnych technologii przetwarzania danych, a także psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiedza i umiejętności przekazane w trakcie trwania studiów podyplomowych, umożliwiają uzyskanie poziomu kompetencji, pozwalającego na samodzielne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno w sektorze prywatnych jak i państwowym.


WYKŁADOWCY

Wojciech Wiewiórowski – Ukończył w 1995 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo konstytucyjne) na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Pułły rozprawy pt. Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Specjalizuje się w informatyce prawniczej, prawie nowych technologii i informatyzacji administracji publicznej. W latach 2002–2008 był wykładowcą, a następnie docentem Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji[3]. W 2003 został adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1996–2000 był redaktorem, a następnie wydawcą w Wydawnictwie Prawniczym LEX, w latach 2000–2002 kolejno wydawcą i redaktorem naczelnym w 2p.pl Portale Profesjonalne, a później szefem redakcji internetowej Polskich Wydawnictw Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska (do 2003)[3].

W 2006 został powołany przez wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji w jego gabinecie politycznym. Pełnił tę funkcję również w gabinetach politycznych następnych ministrów Janusza Kaczmarka, Władysława Stasiaka oraz wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny (do października 2008). W tym samym okresie sprawował również funkcję współprzewodniczącego, reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

25 czerwca 2010 z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej został powołany przez Sejm na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych, które obejmował do 03 grudnia 2014 r. Od 4 grudnia 2014 Wojciech Wiewiórowski rozpoczął urzędowanie na stanowisku zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych.

Tomasz Sobczyński – Wykładowca na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalista z obszaru Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym.  Wcześniej pełnomocnik Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Do jego głównych zadań należało organizacja SZBI oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w AMW, a także ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.

Marcin Szymczak – Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Obecnie delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie.

Aleksander Ludynia – absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach, Uprzednio manager działu IT Risk and Assurance E&Y ( dawniej Ernst&Young) oraz szef zespołu bezpieczeństwa IT/OT Tauron S.A. Współautor opracowań dotyczących bezpieczeństwa danych i socjotechniki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca Politechniki Śląskiej w Katowicach.  Obecnie dyrektor bezpieczeństwa AC Project Polska,  gdzie odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych na serwerach rozproszonych.

Edyta Bartoszuk – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunku Resocjalizacja Uniwersytetu Śląskiego , trener firmy szkoleniowej CODE z siedzibą w Katowicach specjalizująca się w zagadnieniach odpowiedzialności pracowniczej oraz prawnych aspektów monitorowania pracownika

Krystian Mączka – specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji i przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechniki Śląskiej w Katowicach, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie  , ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.

Jacek Hojan – wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Narodowym Funduszu Zdrowia, Kierownik Kancelarii Tajnej, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, administrator wielu systemów IT. Nadzór nad udostępnianiem informacji z zakresu ODO, inf. publicznych itp.

Piotr SiemieniakZajmuję się tematyką prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacyjnego. Audytor Systemów  Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym, Specjalista w zakresie profilowania osób fizycznych w sektorze usług płatniczych. Doradca w obszarze ochrony danych osobowych i projektach IT.  Programista Python, o szerokiej wiedzy informatycznej, korą przekłada na praktyczne wyjaśnianie  zagadnień technicznych oraz  zastosowanych rozwiązań proceduralnych w trakcie prowadzonych analiz i audytów ochrony danych.

Tomasz Soczyński – Tomasz Soczyński –Dyrektor Zespołu Informatyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Jest przedstawicielem UODO w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Ponadto bierze udział w pracach Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jako przedstawiciel UODO. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

 Joanna Karczewska -Joanna Karczewska, ekspert i audytor, 40 lat w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Akademii Marynarki Wojennej na studiach podyplomowych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej w Ministerstwie Cyfryzacji. Uczestniczy w konsultacjach polskich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA – obecnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR (RODO) oraz przygotowaniu kolejnej wersji metodyki COBIT.

 


SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński
Sprawy administracyjne:
mgr inż. Magdalena Klinkosz
mgr Małgorzata Nowy
Opłaty za studia
1. Całość -4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty
2. I rata 2300 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185 zł do zapłaty
II rata 2300 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

 


 Edycja październik 2019 – czerwiec 2020 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2019 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2020 r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 6.09.2019 r.)- limit miejsc : 40
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– klauzula Rodo rekrutacja (pobierz)

 

Dokumenty należy składać do  Dziekanatu WDiOM lub przesłać pocztą na adres: Akademia Marynarki Wojennej wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia z dopiskiem „studia podyplomowe IODO”.

Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;
– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;

Informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w:

Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 26 126 28 63, 26 126 29 34.

Poza terenem AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w:


Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie, z dopiskiem „Studia podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych”.