Inspektor Ochrony Danych

 SZANOWNI PAŃSTWO

TRWA REKRUTACJA NA KOLEJNY ROK AKADEMICKI 2020_2021

Dokumenty prosimy składać drogą mailową

ma.pawlowska@amw.gdynia.pl

WSZELKIE INFORMACJE ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA STUDIA MOŻNA UZYSKAĆ DZWONIĄC POD NUMER TELEFONU:

tel. 261 26 26 68

Zajęcia  Rozpoczynamy o godz. 09.00

Sala 9, budynek 9 

Uwaga !!!

w Akademii Marynarki Wojennej obowiązuje system kontroli dostępu

Zgoda na wejście Słuchaczy studiów podyplomowych na teren Uczelni, będzie udzielana na podstawie weryfikacji dokumentu tożsamości

 

Plan studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2019 2020

Rozkład zajęć studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2019 2020

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ STUDENTÓW NA WYDZIALE DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH

Formatka artykułu.


 

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE

„Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

CZAS TRWANIA: Dwa semestry – 10 zjazdów (174 godzin)


 

 

KONTAKT

mgr Marzena Pawłowska

ma.pawlowska@amw.gdynia.pl

tel. 261 26 26 68


                Instytucją współpracującą w zakresie przygotowania programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”, jest


Urząd Ochrony Danych Osobowych
.

       Akademia Marynarki Wojennej oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych, podejmując wspólne działania w obszarze działalności naukowo-badawczej,edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, dążą do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej
i profesjonalnych umiejętności praktycznych absolwentów studiów podyplomowych, w zakresie ochrony
danych osobowych oraz prywatności.

 Ponadto, każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”,

w ramach opłaty za studia*,

otrzymuje zestaw książek z zakresu aktualnej problematyki związanej z ochroną danych osobowych.

 

 

*po uiszczeniu opłaty za studia.

 

 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW


 

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Prawne podstawy ochrony Danych Osobowych – system źródeł prawa krajowego oraz UE
 2. Prawne aspekty tworzenia i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 3. Wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych. Status i zadania;
 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI ;
 5. Nowoczesne techniki i technologie stosowane w zakresie ochrony informacji;
 6. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – dane wrażliwe. Wymogi administracyjne wg RODO i ustawy ODO;
 7. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów RODO (DPIA);
 8. Urząd nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrola urzędu – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych;
 9. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-ISO/IEC 27001;
 10. Obsługa incydentu. Rejestr naruszeń. Wytworzenie, prowadzenie, kontrola;
 11. Analiza ataków skierowanych na systemy informatyczne Zabezpieczenie danych w systemach informatycznych;
 12. Zabezpieczanie danych informatycznych w przedsiębiorstwie. Wycieki danych. Analiza danych informatycznych;
 13. Prawidłowe działania w zakresie zabezpieczania dowodów wg norm ISO 27037:2012.
 14. Praktyczne sposoby wykazania, działania administratora w zakresie cyklicznych testów, pomiarów i ocenie skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
 15. Ochrona danych osobowych w informatyce śledcze;
 16. Współpraca Inspektora Ochrony Danych z Działem IT;
 17. Praktyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 18. Cyberbezpieczeństwo. Zastosowanie informatyki śledczej w zakresie zabezpieczania dowodów po incydencie naruszenia w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane osobowych;
 19. Informacja Publiczna – jawność a ochrona danych osobowych;
 20. Zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
 21. Prawne aspekty oraz legalność monitorowania pracowników;
 22. Prawa i obowiązki procesora – praktyczne aspekty przetwarzania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 23. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych;
 24. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej;
 25. Bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe i teleinformatyczne w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 26. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 27. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji;
 28. Praktyka prowadzenia auditu w zakresie ochrony danych osobowych.

 


Cel:

Zasadniczym celem, który przyświecał twórcom kierunku, było stworzenie programu kształcenia, oraz przekazanie wiedzy, pozwalającej na nabycie przez słuchaczy kompetencji umożliwiających samodzielne wykonywanie zadań Inspektora Danych Osobowych. Treści podstawowe wynikające z uwarunkowań prawnych UE, krajowej ustawy ODO oraz aktów wykonawczych, zostały poszerzone o zagadnienia obejmujące obszary związany z zarządzaniem zasobami informacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem informacji podlegających specjalnej ochronie, elementy z zakresu technicznej organizacji ochrony zasobów informacyjnych, metody oraz zasady postępowania w sytuacji naruszenia integralności chronionych zasobów informacyjnych przechowywanych w zasobach informatycznych, analizę ryzyka i ocenę zagrożeń, a także wiele innych praktycznych aspektów pracy IODO.

Korzyści:

Słuchacze mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wykładowców i trenerów, profesjonalnie zajmujących się organizacją systemów ochrony zasobów informacyjnych podlegających szczególnej ochronie. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych branż, reprezentujących instytucje oraz organizacje z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze nabywają interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje z zakresu: prawa, organizacji i zarządzania, nowoczesnych technologii przetwarzania danych, a także psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiedza i umiejętności przekazane w trakcie trwania studiów podyplomowych, umożliwiają uzyskanie poziomu kompetencji, pozwalającego na samodzielne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno w sektorze prywatnych jak i państwowym.

WYKŁADOWCY

Wojciech WiewiórowskiUkończył w 1995 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo konstytucyjne) na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Pułły rozprawy pt. Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Specjalizuje się w informatyce prawniczej, prawie nowych technologii i informatyzacji administracji publicznej. W latach 2002–2008 był wykładowcą, a następnie docentem Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji[3]. W 2003 został adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1996–2000 był redaktorem, a następnie wydawcą w Wydawnictwie Prawniczym LEX, w latach 2000–2002 kolejno wydawcą i redaktorem naczelnym w 2p.pl Portale Profesjonalne, a później szefem redakcji internetowej Polskich Wydawnictw Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska (do 2003). W 2006 został powołany przez wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji w jego gabinecie politycznym. Pełnił tę funkcję również w gabinetach politycznych następnych ministrów Janusza Kaczmarka, Władysława Stasiaka oraz wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny (do października 2008). W tym samym okresie sprawował również funkcję współprzewodniczącego, reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. 25 czerwca 2010 z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej został powołany przez Sejm na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych, które obejmował do 03 grudnia 2014 r. Od 4 grudnia 2014 Wojciech Wiewiórowski rozpoczął urzędowanie na stanowisku zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych.
Tomasz Soczyński – Dyrektor Zespołu Informatyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Jest przedstawicielem UODO w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Ponadto bierze udział w pracach Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jako przedstawiciel UODO. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
Tomasz Sobczyński – Kierownik studiów, wykładowca na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalista z obszaru Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym.  Wcześniej pełnomocnik Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Do jego głównych zadań należało organizacja SZBI oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w AMW, a także ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
Marcin Szymczak – Opiekun merytoryczny studiów, sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Obecnie delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie.
Tomasz Gontarz – Od urodzenia związany z Katowicami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Absolwent Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie opracowuje rozprawę doktorską na temat umowy audytu. Prowadził wykłady na Politechnice Śląskiej w Katowicach na Katedrze Informatyki Przemysłowej, z takich przedmiotów jak „Elementy Prawa Gospodarczego”, „Ochrona Własności Intelektualnej”, „Ochrona Danych Osobowych”. Był wykładowcą studiów podyplomowych na kierunku Kryminalistyka – Przestępstwa Białych Kołnierzyków w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Członek Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej. Od 2007 r. członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
Krystian Mączka – Ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”. Związany z Uniwersytetami Dziecięcymi od roku 2014. Prowadzone wykłady dla dzieci m.in.: „O hakerach, botach i wirusach. Bezpieczeństwo w Internecie”.
Janusz Brzezicki –  dr inż. absolwent Politechniki Gdańskiej. Konsultant, audytor, trener. Założyciel i od 25 lat dyrektor zarządzający niezależnej firmy doradczej Espace Consulting Sp. z o.o.. Zarządza projektami oraz prowadzi szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą. Realizuje projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa (NIS, KRI) oraz zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym. Współpracuje z wiodącymi jednostkami certyfikującymi. Od 2016 kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowymi systemów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych zgodnych z RODO, prowadzi szkolenia i audyty tych systemów.
Jest audytorem wiodącym systemów zarządzania ISMS, COBIT, BCMS, RODO, EnMS, QMS, EMS, OHS. Posiada międzynarodową akredytację audytora wiodącego potwierdzoną przez IRCA (International Register of Certificated Auditors) i IIA (The Institute of Internal Auditors). 
Edyta Bartoszuk – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunku Resocjalizacja Uniwersytetu Śląskiego , trener firmy szkoleniowej CODE z siedzibą w Katowicach specjalizująca się w zagadnieniach odpowiedzialności pracowniczej oraz prawnych aspektów monitorowania pracownika
Jacek Hojan – Inspektor Ochrony Danych w Narodowym Funduszu Zdrowia, wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Kierownik Kancelarii Tajnej, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, administrator wielu systemów IT. Nadzór nad udostępnianiem informacji z zakresu ODO, inf. publicznych itp.
Maciej Kołodziej –  Wiceprezes „SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych”, Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej w e-Detektywi sp. z o.o. Ekspert i konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, informatyki śledczej i systemów teleinformatycznych oraz audytor wiodący i wykładowca w zakresie norm ISO/IEC 27001. Zajmuje się doradztwem przy wdrażaniu procesów wynikających z regulacji dotyczących prawa ochrony prywatności w społeczeństwie informacyjnym i zabezpieczeń w systemach IT. Wspiera biznes w procedurach zachowania ciągłości działania, przywracania procesów po awariach i odzyskiwania danych Wykonuje ekspertyzy i opinie z zakresu aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych oraz urządzeń służących do przetwarzania i ochrony informacji, w tym danych osobowych. Uczestniczył w wielu branżowych projektach szkoleniowych dla instytucji rządowych, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji oraz przedsiębiorstw branży e-commerce i nowych technologii. Więcej: http://www.zapomnijmnie.pl/MK/
Piotr SiemieniakZajmuję się tematyką prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacyjnego. Audytor Systemów  Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym, Specjalista w zakresie profilowania osób fizycznych w sektorze usług płatniczych. Doradca w obszarze ochrony danych osobowych i projektach IT.  Programista Python, o szerokiej wiedzy informatycznej, korą przekłada na praktyczne wyjaśnianie  zagadnień technicznych oraz  zastosowanych rozwiązań proceduralnych w trakcie prowadzonych analiz i audytów ochrony danych.
 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Kierownik studiów podyplomowych:

 

kmdr por. dr Tomasz Sobczyński

mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl

Sprawy administracyjne:

mgr Marzena Pawłowska

ma.pawlowska@amw.gdynia.pl

tel. 261 262 668

Opłaty za studia

1.  Jednorazowa -4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty
2.   I rata 2300 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185 zł do zapłaty
      II rata 2300 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

 Edycja październik 2019 – czerwiec 2020 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2019 r.
– planowane zakończenie zajęć – czerwiec 2020 r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 6.09.2019 r.)- limit miejsc : 40
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.
Wymagane dokumenty od kandydatów:
– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);
– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– klauzula Rodo rekrutacja (pobierz)
Dokumenty należy składać do  Biura studiów doktoranckich i podyplomowych (pok109/9) lub przesłać pocztą na adres: Akademia Marynarki Wojennej wydział Dowodzenia i Operacji Morskich ul. Śmidowicza 69 81-127 Gdynia z dopiskiem „studia podyplomowe IODO”.
Informacje ogólne:
– czas trwania studiów: 2 semestry;
– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
Informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.
Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w:
Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 26 126 28 63, 26 126 29 34.
Poza terenem AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w:

Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie, z dopiskiem „Studia podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych”.