Administrator bezpieczeństwa informacji

Program studiów ABI/IODO – rozkład zajęć:

Administrator bezpieczeństwa informacji


W związku ze zmianą kierownika studiów podyplomowych ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI /INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH IODO

Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne w sobotę tj.4.11.2017 O godzinie 9.00 w sali 112/9.


Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) – / Inspektor Ochrony Danych Osobowych IODO podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem informacji

Studia realizowane we współpracy z
Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Organizator studiów: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Kierownik studiów: Tomasz Sobczyński, mail: t.sobczynski@amw.gdynia.pl
Opiekun Studiów: Martyna Bartkowska, kontakt: 602 129 515, mail: martyna-bartkowska@wp.pl
Specjalność: zarządzanie bezpieczeństwem informacji
CZAS TRWANIA: Dwa semestry (ilość godzin 218 godzin)


Szanowni Państwo,

Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej zaprasza uczestników Studiów Podyplomowych „Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)” na uroczystą  inaugurację, która odbędzie w dniu  07 października 2017 r. o godz. 09.30 w Sali 110 w bud 9.

Inaugurację w imieniu Władz Wydziału zaszczyci Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów
Pan kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK.

Jednocześnie informujemy, iż bezpośrednio po inauguracji rozpocznie się pierwszy zjazd, podczas którego przekazane zostaną Państwu wszelkie informacje dotyczące planu, organizacji zajęć  oraz toku studiów.

UWAGA

Wejście na teren Uczelni odbywa się przez Biuro Przepustek znajdujące się

w Budynku nr 5 przy ul. Śmidowicza 69

Serdecznie zapraszamy

Informacje na temat rozkładu zajęć zostały zamieszczone pod następującym adresem:


Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 oraz pierwsze zajęcia objęte planem studiów

odbędą się 7 października 2017 r. o godz. 9.30 w sali 110/9.

LISTA SŁUCHACZY ABI AMW 2017-18

W dniach 25.09-06-10.2017 Biuro studiów podyplomowych będzie nieczynne. Dokumenty należy składać u kierownika dziekanatu. Kontakt 261-262-882.


Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;
– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej
w Gdyni.
Wymagane dokumenty od kandydatów:
– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (wzór wniosku);
– odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;
– 2 zdjęcia (format legitymacyjny) + zdjęcie w formacie JPG (236×295 pcs) na CD;
– kserokopia dowodu osobistego.
Dokumenty należy składać w pokoju 109/9 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Opłata za studia podyplomowe wynosi 4.400 zł za dwa semestry. Opłaty należy wnosić na konto Akademii Marynarki Wojennej: ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia 65 1050 1764 1000 0022 7313 3260 z dopiskiem „Studia podyplomowe „ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI” .
Uwaga! Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne (podpisanie umów nastąpi na pierwszym zjeździe).

Informujemy, iż  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów  w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie  prezentacji ppt.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe:26 126 28 63, 26 126 29 34.
Szanowni Państwo,
Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584