Inspektor ochrony danych osobowych

 

Inauguracja studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych odbędzie się 29.09.2018r. o godzinie 9.00 w sali 221/9

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 29-30.09.2018 r. zgodnie z planem zamieszczonym poniżej.

Zajęcia prowadzone będą w dniach:

29-30.09.2018 r. – Grupa „A” w sali 209/9, Grupa „B” w sali 205/9

6-7.10.2018 r. – Grupa „A” w sali 209/9, Grupa „B” w sali 205/9

W terminach pozostałych zjazdów:

Grupa „A” w sali 1/9, Grupa „B” 102/9.

Na teren Akademii można  będzie się dostać przez wejście główne, od strony ul. Śmidowicza, za okazaniem dowodu osobistego.

PLAN STUDIÓW IODO – (pobierz)

ROZKŁAD ZAJĘĆ IODO – (pobierz)


Szanowni Państwo, informujemy o zakończeniu rekrutacji na studia podyplomowe Inspektor ochrony danych. Wszystkie osoby składające podania od dnia 17.08.2018 r. będą umieszczane na liście rezerwowej.


Rozpoczęła się rekrutacja na III edycję studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych (2018-2019)

Zapraszamy do składania dokumentów bezpośrednio do dziekanatu WDiOM lub przesłania ich pocztą

 

NIESTACJONARNE STUDIA PODYPLOMOWE „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”

Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

CZAS TRWANIA: Dwa semestry – 10 zjazdów (176 godzin)

 

 


 1. Prawne podstawy ochrony Danych Osobowych – system źródeł prawa krajowego oraz UE
 2. Prawne aspekty tworzenia i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
 3. Wyznaczanie inspektora ochrony danych osobowych. Status i zadania;
 4. System zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI ;
 5. Nowoczesne techniki i technologie stosowane w zakresie ochrony informacji;
 6. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych – dane wrażliwe. Wymogi administracyjne wg RODO i ustawy ODO;
 7. Analiza ryzyka i ocena zagrożeń w świetle przepisów RODO (DPIA);
 8. Urząd nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych. Kontrola urzędu – zakres, treść, obowiązki kontrolowanych;
 9. Bezpieczeństwo informacji w świetle normy PN-IS/IEC 27001;
 10. Obsługa incydentu. Rejestr naruszeń. Wytworzenie, prowadzenie, kontrola;
 11. Analiza ataków skierowanych na systemy informatyczne Zabezpieczenie danych w systemach informatycznych;
 12. Zabezpieczanie danych informatycznych w przedsiębiorstwie. Wycieki danych. Analiza danych informatycznych;
 13. Prawidłowe działania w zakresie zabezpieczania dowodów wg norm ISO 27037:2012.
 14. Praktyczne aspekty gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 15. Cyberbezpieczeństwo. Zastosowanie informatyki śledczej w zakresie zabezpieczania dowodów po incydencie naruszenia w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane osobowych;
 16. Informacja Publiczna – jawność a ochrona danych osobowych;
 17. Zbieranie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym;
 18. Prawne aspekty oraz legalność monitorowania pracowników;
 19. Prawa i obowiązki procesora – praktyczne aspekty przetwarzania danych w chmurze na przykładzie globalnych systemów usług świadczonych drogą elektroniczną;
 20. Organizacja systemu ochrony informacji niejawnych;
 21. Funkcjonowanie pionu ochrony informacji niejawnych w praktyce. Zasady funkcjonowania kancelarii niejawnej;
 22. Bezpieczeństwo osobowe, przemysłowe i teleinformatyczne w świetle ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 23. Analiza zagrożeń i ocena ryzyka w systemach bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 24. Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji;
 25. Praktyka prowadzenia auditu w zakresie ochrony danych osobowych.

 


Cel:

Zasadniczym celem, który przyświecał twórcom kierunku, było stworzenie programu kształcenia, oraz przekazanie wiedzy, pozwalającej na nabycie przez słuchaczy kompetencji umożliwiających samodzielne wykonywanie zadań Inspektora Danych Osobowych. Treści podstawowe wynikające z uwarunkowań prawnych UE, krajowej ustawy ODO oraz aktów wykonawczych, zostały poszerzone o zagadnienia obejmujące obszary związany z zarządzaniem zasobami informacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem informacji podlegających specjalnej ochronie, elementy z zakresu technicznej organizacji ochrony zasobów informacyjnych, metody oraz zasady postępowania w sytuacji naruszenia integralności chronionych zasobów informacyjnych przechowywanych w zasobach informatycznych, analizę ryzyka i ocenę zagrożeń, a także wiele innych praktycznych aspektów pracy IODO.

Korzyści:

Słuchacze mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia wykładowców i trenerów, profesjonalnie zajmujących się organizacją systemów ochrony zasobów informacyjnych podlegających szczególnej ochronie. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z różnych branż, reprezentujących instytucje oraz organizacje z szeroko pojętego otoczenia społeczno-gospodarczego. Słuchacze nabywają interdyscyplinarną wiedzę oraz kompetencje z zakresu: prawa, organizacji i zarządzania, nowoczesnych technologii przetwarzania danych, a także psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wiedza i umiejętności przekazane w trakcie trwania studiów podyplomowych, umożliwiają uzyskanie poziomu kompetencji, pozwalającego na samodzielne pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zarówno w sektorze prywatnych jak i państwowym.


WYKŁADOWCY

Wojciech Wiewiórowski – Ukończył w 1995 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora nauk prawnych (specjalność prawo konstytucyjne) na podstawie napisanej pod kierunkiem Andrzeja Pułły rozprawy pt. Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Specjalizuje się w informatyce prawniczej, prawie nowych technologii i informatyzacji administracji publicznej. W latach 2002–2008 był wykładowcą, a następnie docentem Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji[3]. W 2003 został adiunktem i kierownikiem Pracowni Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1996–2000 był redaktorem, a następnie wydawcą w Wydawnictwie Prawniczym LEX, w latach 2000–2002 kolejno wydawcą i redaktorem naczelnym w 2p.pl Portale Profesjonalne, a później szefem redakcji internetowej Polskich Wydawnictw Profesjonalnych – Wolters Kluwer Polska (do 2003)[3].

W 2006 został powołany przez wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna na stanowisko doradcy do spraw informatyzacji w jego gabinecie politycznym. Pełnił tę funkcję również w gabinetach politycznych następnych ministrów Janusza Kaczmarka, Władysława Stasiaka oraz wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny (do października 2008). W tym samym okresie sprawował również funkcję współprzewodniczącego, reprezentującego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W październiku 2008 objął stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

25 czerwca 2010 z rekomendacji posłów Platformy Obywatelskiej został powołany przez Sejm na stanowisko generalnego inspektora ochrony danych osobowych, które obejmował do 03 grudnia 2014 r. Od 4 grudnia 2014 Wojciech Wiewiórowski rozpoczął urzędowanie na stanowisku zastępcy europejskiego inspektora ochrony danych.

Tomasz Sobczyński – Wykładowca na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, specjalista z obszaru Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym.  Wcześniej pełnomocnik Rektora – Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Do jego głównych zadań należało organizacja SZBI oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych przetwarzanych w AMW, a także ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.

Marcin Szymczak – Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Obecnie delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Ośrodka Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie.

Aleksander Ludynia – absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach, Uprzednio manager działu IT Risk and Assurance E&Y ( dawniej Ernst&Young) oraz szef zespołu bezpieczeństwa IT/OT Tauron S.A. Współautor opracowań dotyczących bezpieczeństwa danych i socjotechniki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca Politechniki Śląskiej w Katowicach.  Obecnie dyrektor bezpieczeństwa AC Project Polska,  gdzie odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych na serwerach rozproszonych.

Edyta Bartoszuk – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz kierunku Resocjalizacja Uniwersytetu Śląskiego , trener firmy szkoleniowej CODE z siedzibą w Katowicach specjalizująca się w zagadnieniach odpowiedzialności pracowniczej oraz prawnych aspektów monitorowania pracownika

Krystian Mączka – specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji i przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Politechniki Śląskiej w Katowicach, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie  , ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.

Jacek Hojan – wieloletni Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Narodowym Funduszu Zdrowia, Kierownik Kancelarii Tajnej, Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, administrator wielu systemów IT. Nadzór nad udostępnianiem informacji z zakresu ODO, inf. publicznych itp.

Piotr SiemieniakZajmuję się tematyką prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacyjnego. Audytor Systemów  Zarządzania Bezpieczeństwem Informacyjnym, Specjalista w zakresie profilowania osób fizycznych w sektorze usług płatniczych. Doradca w obszarze ochrony danych osobowych i projektach IT.  Programista Python, o szerokiej wiedzy informatycznej, korą przekłada na praktyczne wyjaśnianie  zagadnień technicznych oraz  zastosowanych rozwiązań proceduralnych w trakcie prowadzonych analiz i audytów ochrony danych.

Tomasz Soczyński – Tomasz Soczyński –Dyrektor Zespołu Informatyki Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Absolwent Uniwersytetu Śląskiego. Jest przedstawicielem UODO w Komitecie ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, uczestniczy w pracach międzyresortowych dotyczących rozwoju zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Ponadto bierze udział w pracach Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) jako przedstawiciel UODO. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.

 Joanna Karczewska -Joanna Karczewska, ekspert i audytor, 40 lat w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Od 2003 roku jako certyfikowany audytor – CISA – zajmuje się badaniem systemów informatycznych zgodnie z metodyką COBIT. Specjalizuje się w audytach w jednostkach sektora finansów publicznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Wykłada na Akademii Marynarki Wojennej na studiach podyplomowych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Jest członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej w Ministerstwie Cyfryzacji. Uczestniczy w konsultacjach polskich aktów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Jest aktywnym członkiem międzynarodowego stowarzyszenia ISACA – obecnie bierze udział w pracach Grupy Roboczej d/s GDPR (RODO) oraz przygotowaniu kolejnej wersji metodyki COBIT.

 


SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Kierownik studiów podyplomowych:
kmdr por. dr Tomasz Sobczyński

 

 

Sprawy administracyjne:
mgr Magdalena Klinkosz
mgr Małgorzata Nowy

 

Opłaty za studia
1. Całość -4500 zł – dla absolwentów AMW zniżka 10% = 4050 zł do zapłaty
2. I rata 2300 zł – dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185 zł do zapłaty
II rata 2300 zł -dla absolwentów AMW zniżka 5% = 2185zł do zapłaty
Zniżka za studia 20% dotyczy tylko pracowników AMW.
Zgodnie z uchwałą nr 20/2018 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, absolwentom studiów AMW przysługuje 10% ulga w opłacie całościowej lub 5% ulga w opłacie semestralnej za studia podyplomowe.

 

UWAGA! OPŁAT PROSZĘ DOKONYWAĆ PO OTRZYMANIU UMOWY (NA PIERWSZYM SPOTKANIU – NIE WCZEŚNIEJ)
NA PRZYDZIELONY NR KONTA OSOBISTEGO ZAWARTY W UMOWIE
do 10. XI. 2018 r. całość (4500zł) lub I rata 10.XI.2018 r. – II rata do 10.III.2019 r. (po 2300zł)
osoby objęte zniżką wpłacają odpowiednio niższą kwotę


XIII. Edycja październik 2018 – maj 2019 r.

– czas trwania studiów: 2 semestry.
– przewidywany termin rozpoczęcia zajęć pierwszego zjazdu: październik 2018 r.
– planowane zakończenie zajęć – maj 2019 r.
– zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc (nabór trwa do 10.10.2018 r.).
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Marynarki Wojennej.

Wymagane dokumenty od kandydatów:

– wniosek (podanie) o przyjęcie na studia podyplomowe (Wzór wniosku);

– odpisu dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia;

– kserokopia dowodu osobistego;

– klauzula Rodo rekrutacja (pobierz)

 

Dokumenty należy składać do pomieszczenia nr 211/9 – Dziekanat WDiOM lub przesłać pocztą.

Informacje ogólne:

– czas trwania studiów: 2 semestry;
– zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele – zgodnie z opracowanym planem zajęć co dwa / trzy tygodnie;
– o zakwalifikowaniu decyduje kolejność składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc;
– absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni – konieczne jest uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 30 zł.

 

Informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 880 ze zm.,), materiały dydaktyczne, przygotowane przez wykładowców na potrzeby realizacji zajęć stanowią ich własność i podlegają prawnej ochronie. Mając powyższe na uwadze, informujemy ze Uczelnia poza przedstawieniem tychże materiałów w toku zajęć dydaktycznych, nie ma obowiązku udostępniania ich słuchaczom poprzez np. rozsyłanie prezentacji ppt.

Na terenie AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w:

Domu studenckim nr 1. Zniżkę w opłacie za nocleg, uzyskacie Państwo przedstawiając zaświadczenie (o zakwalifikowaniu na I semestr), które otrzymacie na I zjeździe. Telefony kontaktowe: 26 126 28 63, 26 126 29 34.

Poza terenem AMW, istnieje możliwość zakwaterowania w:


Internat Komandor (vis a vis AMW, obok kina Grom) oferuje miejsca noclegowe w cenie 40 zł/noc po uprzedniej rezerwacji pod numerem telefonu 261266584

Opłaty za studia należy wnosić na indywidualne konto, zapisane w otrzymanej na pierwszym zjeździe umowie, z dopiskiem „Studia podyplomowe Inspektor ochrony danych osobowych”.

Uwaga!
Opłaty za studia należy dokonać po podpisaniu umowy na pierwszych zajęciach (nie wcześniej). Dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 30PLN za wydanie świadectwa ukończenia studiów – numer konta taki jak w umowie.