Centrum Doskonalenia Kursowego

Centrum Doskonalenia Kursowego Akademii Marynarki Wojennej, jest jednostką organizacyjną pionu dydaktycznego podległą dziekanowi Wydziału Dowodzenia
i Operacji Morskich. prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie objętym postanowieniami Decyzji nr 420/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.09.2008 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.

Działalność szkoleniowa realizowana przez Centrum obejmuje:

 • organizację kursów kwalifikacyjnych, doskonalących oraz językowych, zleconych przez resort Obrony Narodowej z wyjątkiem kursów objętych postanowieniami konwencji STCW oraz wymagających współpracy z Administracją Morską;
 • przedsięwzięcia związane z nadawaniem, potwierdzaniem, podwyższaniem
  oraz utratą klas kwalifikacyjnych przez podoficerów i szeregowych zawodowych.

Zadania Centrum wynikające z „Regulaminu Organizacyjnego Akademii Marynarki Wojennej”, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji Ministra Obrony Narodowej, decyzji, rozkazów, instrukcji, poleceń i wytycznych Rektora-Komendanta AMW oraz przepisów ustaw i innych aktów prawnych realizowane są przez pracowników Centrum zgodnie
z postanowieniami, określonymi w kolejnych paragrafach niniejszego regulaminu.

Do realizacji zadań obejmujących organizację poszczególnych kursów
oraz prowadzenia w ich ramach zajęć we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi na wniosek szefa Centrum, kierownicy jednostek organizacyjnych wyznaczają kierowników kursów doskonalących i językowych oraz kadrę dydaktyczną
i pomieszczenia według potrzeb.

W Centrum prowadzona jest dokumentacja formalno-prawna i dydaktyczna prowadzonych kursów z wyjątkiem ewidencji wydanych świadectw oraz zaświadczeń,
a także kursów objętych postanowieniami konwencji STCW lub wymagających współpracy z Administracją Morską.

Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia zamieszczony poniżej schemat.

GŁÓWNE ZADANIA CENTRUM DOSKONALENIA KURSOWEGO

 1. Zakres działania Centrum obejmuje organizację i koordynację:
 2. procesu dydaktycznego realizowanego w ramach form kształcenia i szkolenia kursowego zleconych przez resort obrony narodowej;
 3. nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klas kwalifikacyjnych
  przez podoficerów i szeregowych zawodowych.
 4. Działalność dydaktyczna Centrum obejmuje następujące szkolenia:
 5. kursy kwalifikacyjne;
 6. kursy doskonalące;
 7. Podstawowymi zadaniami Centrum Doskonalenia Kursowego są:
 8. we współpracy z jednostkami organizacyjnymi AMW opracowywanie założeń organizacyjno-programowych do kursów kwalifikacyjnych, doskonalących
  i językowych w ramach „Systemu Doskonalenia Zawodowego Żołnierzy Zawodowych Sił Zbrojnych RP”;
 9. dokumentowanie szkolenia kursowego;
 10. opracowanie projektów decyzji Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej ws. powołania komisji egzaminacyjnej do nadawania klas kwalifikacyjnych;
 11. ewidencjonowanie wyników egzaminów żołnierzy zawodowych ubiegających
  się o nadanie określonej klasy kwalifikacyjnej;
 12. prowadzenie analiz, rozliczeń i sprawozdawczości dotyczących powyższych przedsięwzięć;
 13. współpraca z jednostkami organizacyjnymi AMW w realizacji procesu dydaktycznego.