I Konferencja Naukowa

 

 

Szanowni Państwo,

Centrum Doktryn i Szkolenia SZ oraz Akademia Marynarki Wojennej

we współpracy z Akademią Sztuki Wojennej, Wojskową Akademią Techniczną, Wyższą Szkołą Oficerską Sił Powietrznych, Wyższą Szkołą Policji, Uniwersytetem Szczecińskim oraz Dolnośląską Szkołą Wyższą

mają zaszczyt zaprosić Państwa na

Ogólnopolską Konferencję Naukową

GlobState

„Wyzwania dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego”

która odbędzie się w dniach 04 – 05 grudnia 2018 r.

MIEJSCE KONFERENCJI:

Centrum Kongresowe Opery Nova, ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

CEL KONFERENCJI:

Zasadniczym celem konferencji jest zainicjowanie debaty w gronie naukowców
i ekspertów dotyczącej aktualnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego państw, będących egzemplifikacją gwałtownych zmian i dynamicznych procesów, zachodzących na płaszczyźnie lokalnej, regionalnej i globalnej. Właściwa identyfikacja zjawiska
i trendów kształtujących współczesne środowisko bezpieczeństwa państwa jest sine qua non należytego przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego, a także skutecznej
i efektywnej modernizacji i rozwoju sił zbrojnych. Wnioski wypracowane podczas dyskusji będą inspiracją do dalszych działań w zakresie poszukiwania i promowania optymalnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa państwa.

OBSZARY TEMATYCZNE:

Prelegenci w swoich wystąpieniach i referatach będą koncentrować się na analizie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • procesów kształtujących bezpieczeństwo globalne i regionalne,
 • budowania odporności państwa jako narzędzia do przeciwdziałania zagrożeniom,
 • problemu identyfikacji i analizy zagrożeń oraz barier w ich prognozowaniu
  i budowaniu scenariuszy,
 • zagrożeń z obszaru cyberbezpieczeństwa,
 • współczesnego terroryzmu i jego konsekwencji dla bezpieczeństwa,
 • roli Sił Zbrojnych RP w działaniach na rzecz bezpieczeństwa narodowego
  i międzynarodowego.

EFEKTY:

Zakłada się, że prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich cywilnych i wojskowych oraz naukowych. Efekty wygłoszonych referatów będą ujęte w planowanej do wydania monografii w języku polskim i angielskim, co pozwoli na nowe spojrzenie na przyszłe wyzwania
i szanse w wielu obszarach bezpieczeństwa. W szczególności zaproponowane rozwiązania będą mogły mieć swój wkład w przyszłe koncepcje w zakresie procesu planowania obronnego i poprawy funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

KALENDARIUM KONFERENCJI

 • do 26.10.2018 r. zgłoszenie udziału w konferencji,
 • do 02.11.2018 r. komunikat nr 2 – szczegółowy program konferencji,
 • do 31.12.2018 r. przesłanie pełnego tekstu artykułu.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach udziału w konferencji organizatorzy zapewniają:

 • lunch,
 • serwis kawowy,
 • materiały konferencyjne,
 • publikację w recenzowanej monografii pokonferencyjnej.

Rezerwacja i opłata za nocleg oraz dojazd do miejsca przeprowadzenia konferencji we własnym zakresie. Osobom spoza Bydgoszczy organizatorzy rekomendują zakwaterowanie w: Hotel Mercure, Hotel Przystań, Hotel Ratuszowy, Hotel Focus Premium pod Orłem, Holiday Inn, City Hotel.

INFORMACJE DLA AUTORÓW

 • Referaty będą opublikowane w monografii.
 • Warunkiem koniecznym zamieszczenia artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji oraz nadesłanie pełnego tekstu artykułu w nieprzekraczalnym terminie określonym w kalendarium konferencji.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru artykułów, które zostaną opublikowane w monografii pokonferencyjnej. Pozostałe artykuły, za zgodą autorów opublikowane zostaną w czasopiśmie Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

(https://www.facebook.com/bezpieczenstwoformacjimundurowych).

 • Artykuł należy opracować i sformatować zgodnie z wymogami redakcyjnymi.

PLIKI DO POBRANIA

 • Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia: (pobierz)
 • Załącznik nr 2 – wymogi dla prelegentów i redakcyjne (pobierz)

SEKRETARIAT KONFERENCJI

kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin

tel. 695 920 225

mgr Klaudia Ołownia

tel. 690 248 998

e-mail: konferencja.globstate@gmail.com

ADRES DO KORESPONDENCJI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa GlobState

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich,

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia

Osoby zgłaszające udział w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji.