I Konferencja Naukowa

„Wyzwania dla bezpieczeństwa w aspekcie zmieniającego się środowiska geopolitycznego”

Grudzień 2018, Opera Nova, Bydgoszcz

Cel konferencji:

Zaprezentowanie złożoności i tempa zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa geopolitycznego, które charakteryzuje się nieprzewidywalnością zjawisk, których zasięg nie jest już ograniczony barierami geograficznymi, systemami politycznymi i gospodarczymi, co ma wpływ na bezpieczeństwo państwa.

Tematyka:

Przyszłość bezpieczeństwa państw jest coraz bardziej skomplikowana i niepewna oraz determinowana jest przez tempo zachodzących zmian społecznych, gospodarczych, naukowych i technologicznych. Ponadto presja globalizacji powoduje, że w dzisiejszym świecie państwa nie mogą działać w obrębie własnego kraju. Oznacza to, że żadne państwo nie jest w stanie samodzielne funkcjonować gospodarczo i ekonomicznie. Współzależność ta, może być przyczyną kryzysów oraz konfliktów. Ponadto obserwuje się, że współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje się zacieraniem granic między jego wymiarem militarnym i pozamilitarnym. W przyszłości może zdarzyć się, że SZ RP i NATO mogą zmierzyć się z przeciwnikiem nie tylko państwowym ale również niepaństwowym, który jest trudniejszy do identyfikacji i zwalczania. Dlatego też, kompleksowe podejście do problematyki bezpieczeństwa powinno obejmować nie tylko zagrożenia militarne ale również niemilitarne. Ponadto celem konferencji będzie wskazanie rzeczywistych problemów w zakresie sposobu identyfikacji zagrożeń, ich analizy,
a także wypracowania narzędzi do przeciwdziałania nim.

Efekty:

Zakłada się, że prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich cywilnych i wojskowych oraz naukowych. Efekty wygłoszonych referatów będą ujęte w planowanej do wydana monografii w języku polskim i angielskim, co pozwoli na nowe spojrzenie na przyszłe wyzwania
i szanse w wielu obszarach bezpieczeństwa. W szczególności zaproponowane rozwiązania będą mogły mieć swój wkład w przyszłe koncepcje w zakresie procesu planowania obronnego i poprawy funkcjonowania Sił Zbrojnych RP.

Organizatorzy:

 

 

Patronat:

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Sejmowa Komisja Obrony, Sztab Generalny WP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Uczestnicy:

ASz.Woj., AMW, WAT, AWLąd, WSO SP, przedstawiciele: SG WP, DO RSZ, DG RSZ, DSiPO, DPBM, DWSZ, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (Warszawa), Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (Bydgoszcz), Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń), Uniwersytet Szczeciński (Szczecin), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin), Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Uniwersytet Gdański (Gdańsk), Dolnośląska Szkoła Wyższa (Wrocław), Wyższa Szkoła Humanistyczna (Zamość), Wyższa Szkoła Bankowa (Gdańsk)