Stypendia

Uwaga doktoranci!

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września br. Dziekanat WDiOM przyjmuje wnioski o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018.
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się doktoranci nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.
Stypendium może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2016/2017 i uzyskał w roku akademickim 2017/2018 wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w planie studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Z wykazem uwzględnianych do stypendium wybitnych osiągnięć, a także z trybem i zasadami wnioskowania o stypendium można zapoznać się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2017-2018.html)

Pełnomocnik Rektora ds. studentów
i doktorantów

Załącznik: Decyzja rektora ws. stypendium ministra