Wszczęcia przewodów

 

Uchwałą nr 10/05a/2018 Rady Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich z dnia 25 maja 2018 r. zmieniono procedurę realizacji przewodów doktorskich.

 

Załącznik do uchwały

Rady WDiOM nr 10/05a/2018

PROCEDURA WSZCZYNANIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO
I REALIZACJI  ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

 

 1. Doktorant po rozpoczęciu studiów doktoranckich przygotowuje projekt rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Doktorant
  ma prawo wyboru opiekuna naukowego spośród uprawnionych nauczycieli akademickich wydziału, stosownie do obszaru swoich zainteresowań naukowych. Opiekuna naukowego powołuje dziekan z uwzględnieniem propozycji doktoranta. W uzasadnionych przypadkach opiekunem naukowym doktoranta może być, za zgodą Rady Wydziału, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów, uprawniona osoba spoza wydziału.
 2. Pierwszy etap pracy naukowej doktoranta obejmuje analizę literatury przedmiotowej i prezentację jej wyników. Kolejne etapy to opracowanie koncepcji rozprawy, przeprowadzenie badań, redakcja i obrona rozprawy doktorskiej. Doktoranci dokonują prezentacji wyników badań na seminariach doktoranckich prowadzonych, w stosownym zakresie,  wspólnie dla doktorantów wszystkich lat studiów przez opiekuna naukowego (promotora).
 3. Doktoranci uczestniczą w zajęciach instytutowych poświęconych pogłębianiu wiedzy przedmiotowej jej upowszechnianiu i ocenie wyników badań prowadzonych przez doktorantów i pracowników instytutu. W zajęciach instytutowych mogą uczestniczyć zainteresowani opiekunowie naukowi (promotorzy) doktorantów.
 4. Po każdym roku studiów doktorant, w terminie do 30 czerwca, składa pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które jest oceniane przez opiekuna naukowego (promotora). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej doktorant ma prawo przedstawić uzupełnione i poprawione sprawozdanie, stosownie do uwag opiekuna naukowego (promotora)
  w ciągu trzech miesięcy (do 30 września). Powtórna ocena niedostateczna sprawozdania z badań, lub jej niezłożenie w tym terminie upoważnia kierownika studiów do skreślenia doktoranta z listy doktorantów.
 5. Na pierwszym roku studiów doktorant składa sprawozdanie z badań, przeprowadzonych głównie na podstawie krytycznej analizy literatury. Sprawozdanie z badań może mieć formę I rozdziału pracy lub artykułu naukowego, przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie naukowym lub referatu (komunikatu) naukowego o objętości nie mniejszej niż ½ arkuszu wydawniczego.
 6. Na drugim roku studiów doktorant przygotowuje wstępną koncepcję rozprawy doktorskiej, którą prezentuje na warsztatach metodologicznych, seminariach doktoranckich oraz na zajęciach instytutowych i na tej podstawie do końca drugiego roku studiów formułuje temat rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem i koncepcją rozprawy. Sprawozdanie
  z badań przeprowadzonych na drugim roku studiów może obejmować koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą:
 • Temat pracy doktorskiej;
 • Opis sytuacji problemowej i uzasadnienie badań;
 • Cel i przedmiot badań;
 • Problem badawczy i problemy szczegółowe;
 • Hipotezę roboczą (hipotezy);
 • Przewidywane metody i techniki badawcze;
 • Zmienne i wskaźniki badawcze;
 • Teren badań;
 • Układ pracy (w zarysie).

          Sprawozdanie może obejmować, w zależności od indywidualnego stopnia przygotowania i zaangażowania doktoranta, również wyniki badań zaawansowanych.

 1. Trzeci rok studiów przeznaczony jest na wszczęcie przewodu doktorskiego i przygotowanie kolejnego (drugiego) rozdziału rozprawy. Wszczęcie przewodu powinno być poprzedzone prezentacją koncepcji rozprawy, szczególnie jej strony merytorycznej (przedmiotowej), na zajęciach instytutowych. Celem tej prezentacji jest dyskusja wśród personelu instytutu oraz pozostałych doktorantów nad poprawnością przyjętych założeń merytorycznych oraz realną możliwością przeprowadzenia badań, a także ustalenie możliwości uzyskania stosownej pomocy ze strony pracowników instytutu w przeprowadzeniu badań.
 2. Publiczna prezentacja koncepcji rozprawy na forum Instytutu oraz jej akceptacja przez opiekuna naukowego (kandydata na promotora) stanowi podstawę do złożenia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego.
 3. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego doktorant kieruje do przewodniczącego Rady Wydziału poprzez biuro studiów Przewodniczący Rady Wydziału kieruje wniosek do Wydziałowej Komisji ds. Wszczęcia Przewodów Doktorskich  w celu oceny spełnienia warunków do wszczęcia i sformułowania wniosku w sprawie wszczęcia przewodu na posiedzeniu Rady Wydziału. W posiedzeniu Komisji powinien uczestniczyć kandydat na promotora oraz stosownie do potrzeb może być zaproszony doktorant. Do wniosku o wszczęcie przewodu należy dołączyć:
 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
 • Propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej, z której kandydat będzie zdawał egzamin doktorski;
 • Propozycję osoby promotora, a w razie potrzeby, propozycję osób drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
 • Wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 • Informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.

Wniosek powinien być zaopiniowany pozytywnie przez opiekuna naukowego (osoby proponowanej do pełnienia funkcji promotora).

Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego powinien być złożony
na początku trzeciego roku studiów, ale nie później niż do końca trzeciego roku studiów. W przypadku odmowy wszczęcia przewodu przez Radę Wydziału kierownik studiów na wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego, może ustalić nowy termin złożenia wniosku, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa trzeci rok studiów. Wniosek złożony w tym trybie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału. W przypadku nie złożenia wniosku w wyznaczonym terminie lub po powtórnej  odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant podlega skreśleniu z listy doktorantów.

 1. Na trzecim roku studiów doktorant operacjonalizuje przyjętą koncepcję rozprawy i przeprowadza badania. Wyniki badań doktorant prezentuje
  na seminariach doktoranckich i na zajęciach instytutowych poddając je ocenie i dyskusji w gronie pracowników Instytutu i doktorantów. Rezultaty badań przeprowadzonych na trzecim roku studiów doktorant przedstawia w formie pisemnej do oceny opiekunowi naukowemu (promotorowi) w sprawozdaniu rocznym. Sprawozdanie może mieć formę jednego – dwóch rozdziałów rozprawy doktorskiej.
 2. Na czwartym roku studiów doktorant prowadzi zaawansowane badania, których zwieńczeniem jest rozprawa doktorska. Złożenie rozprawy doktorskiej do końca czwartego roku studiów i jej publiczna obrona jest głównym warunkiem ukończenia studiów doktoranckich. Niezłożenie rozprawy doktorskiej do końca IV roku studiów upoważnia kierownika studiów do skreślenia doktoranta z listy doktorantów. Przed obroną rozprawy doktorskiej doktorant składa egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, z dyscypliny dodatkowej oraz z nowożytnego języka obcego. Doktorantowi, który nie złożył w terminie rozprawy doktorskiej z powodu konieczności prowadzenia i ukończenia czasochłonnych badań,  kierownik studiów może przedłużyć okres odbywania studiów. W tym przypadku doktorant powinien złożyć promotorowi pisemne sprawozdanie dokumentujące stopień zaawansowania badań i uzasadnienie zwłoki w ich terminowym ukończeniu. Pozytywna opinia wniosku wyrażona przez promotora jest niezbędnym warunkiem podjęcia decyzji o przedłużeniu studiów. W przypadku przedłużenia studiów doktorant jest ponownie rejestrowany na czwarty rok studiów, bez obowiązku uczestnictwa w zajęciach programowych. Przedłużenie studiów w tym trybie nie może przekraczać łącznie dwóch lat. W przypadku niezłożenia rozprawy w tym terminie doktorant podlega skreśleniu z listy doktorantów, a Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego.

 

Studia Doktoranckie

Wniosek do Rady Wydziału

Procedura doktoryzacji

wniosek dalsze stadia przewodu

Załącznik 1 formularz zgody promotora

Załącznik 2 koncepcja rozprawy doktorskiej

Załącznik 3 wykaz prac naukowych

Załącznik 4 kwestionariusz osobowy

5 informacja o przebiegu przewodu doktorskiego

 

Tryb poza studiami Doktoranckimi

wniosek_do_RW-poza_studiami
Zalacznik_1_formularz_zgody_promotora
Zalacznik_2_koncepcja_rozprawy_doktorskiej
Zalacznik_3_wykaz_prac_naukowych
Zalacznik_4_kwestionariusz
Zalacznik_5 informacja o przebiegu przewodu doktorskiego
Zalacznik_6 oświadczenie refundacja kosztów