Wszczęcia przewodów

PROCEDURA WSZCZYNANIA PRZEWODU DOKTORSKIEGO I REALIZACJI ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PRZEZ DOKTORANTÓW NA WYDZIALE DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
1. Doktorant po rozpoczęciu studiów doktoranckich przygotowuje projekt rozprawy doktorskiej pod kierunkiem opiekuna naukowego. Doktorant ma prawo wyboru opiekuna naukowego spośród uprawnionych nauczycieli akademickich wydziału, stosownie do obszaru swoich zainteresowań naukowych. Opiekuna naukowego powołuje dziekan z uwzględnieniem propozycji doktoranta. W uzasadnionych przypadkach na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów, opiekunem naukowym doktoranta może być, za zgodą Rady Wydziału uprawniona osoba spoza wydziału.

2. Pierwszy etap pracy naukowej doktoranta obejmuje analizę literatury przedmiotowej i prezentację jej wyników. Kolejne etapy to opracowanie koncepcji rozprawy, przeprowadzenie badań, redakcja i obrona rozprawy doktorskiej. Doktoranci dokonują prezentacji wyników badań na seminariach doktoranckich prowadzonych, w stosownym zakresie, wspólnie dla doktorantów wszystkich lat studiów przez opiekuna naukowego (promotora).

3. Doktoranci uczestniczą w zajęciach instytutowych poświęconych pogłębianiu wiedzy przedmiotowej jej upowszechnianiu i ocenie wyników badań prowadzonych przez doktorantów i pracowników instytutu. W zajęciach instytutowych mogą uczestniczyć zainteresowani opiekunowie naukowi (promotorzy) doktorantów.

4. Po każdym roku studiów doktorant składa pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych badań, które jest oceniane przez opiekuna naukowego (promotora). Ocena niedostateczna sprawozdania z badań upoważnia kierownika studiów do skreślenia doktoranta z listy doktorantów.

5. Na pierwszym roku studiów doktorant składa sprawozdanie z badań, głównie na podstawie przeprowadzonej analizy literatury. Sprawozdanie z badań może mieć formę artykułu naukowego, przeznaczonego do publikacji w czasopiśmie naukowym lub referatu (komunikatu) naukowego o objętości nie mniejszej niż ½ arkuszu wydawniczego.

6. Na drugim roku studiów doktorant przygotowuje wstępną koncepcję rozprawy doktorskiej, którą prezentuje na warsztatach metodologicznych, seminariach doktoranckich oraz na zajęciach instytutowych i na tej podstawie do końca drugiego roku studiów formułuje temat rozprawy doktorskiej. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych na drugim roku studiów może obejmować wstępną koncepcję rozprawy doktorskiej, zawierającą:

– temat pracy doktorskiej;
– opis sytuacji problemowej i uzasadnienie badań;
– cel i przedmiot badań;
– problem badawczy i problemy szczegółowe;
– hipotezę roboczą (hipotezy);
– przewidywane metody i techniki badawcze;
– zmienne i wskaźniki badawcze;
– teren badań;
– układ pracy (w zarysie).
Sprawozdanie może obejmować, w zależności od indywidualnego stopnia przygotowania doktoranta, również wyniki badań zawansowanych.
7. Trzeci rok studiów przeznaczony jest na przygotowanie zaawansowanej koncepcji rozprawy doktorskiej i wszczęcie przewodu doktorskiego. Wszczęcie przewodu powinno być poprzedzone prezentacją koncepcji rozprawy, szczególnie jej strony merytorycznej (przedmiotowej), na zajęciach instytutowych. Celem tej prezentacji jest przekonanie personelu instytutu oraz pozostałych doktorantów o poprawności przyjętych założeń merytorycznych oraz realnej możliwości przeprowadzenia badań, a także ustalenie możliwości uzyskania stosownej pomocy ze strony pracowników instytutu w przeprowadzeniu badań.

8. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego doktorant kieruje do przewodniczącego Rady Wydziału poprzez biuro studiów doktoranckich. Przewodniczący Rady Wydziału kieruje wniosek do Wydziałowej Komisji ds. Wszczęcia Przewodów Doktorskich w celu oceny spełnienia warunków do wszczęcia i sformułowania wniosku w sprawie wszczęcia przewodu na posiedzeniu Rady Wydziału. W posiedzeniu Komisji powinien uczestniczyć kandydat na promotora oraz stosownie do potrzeb może być zaproszony doktorant. Do wniosku o wszczęcie przewodu należy dołączyć:

–kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;
–propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej w zakresie których ma być otwarty przewód doktorski oraz dyscypliny dodatkowej, z której kandydat będzie zdawał egzamin doktorski;
–propozycję osoby promotora, a w razie potrzeby, propozycję osób drugiego promotora, kopromotora lub promotora pomocniczego;
–wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę
–informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora.
Wniosek powinien być zaopiniowany pozytywnie przez opiekuna naukowego (osoby proponowanej do pełnienia funkcji promotora).
Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego powinien być złożony w trakcie trzeciego roku studiów, jednak przed jego zakończeniem. W przypadku odmowy wszczęcia przewodu przez Radę Wydziału kierownik studiów na wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego, może ustalić nowy termin złożenia wniosku, jednak nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa trzeci rok studiów. Wniosek złożony w tym trybie rozpatruje się na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału. W przypadku nie złożenia wniosku w wyznaczonym terminie lub po powtórnej odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego doktorant podlega skreśleniu z listy doktorantów.

9. Na trzecim roku studiów doktorant operacjonalizuje przyjętą koncepcję rozprawy i przeprowadza badania. Wyniki badań doktorant prezentuje na seminariach doktoranckich i na zajęciach instytutowych poddając je ocenie i dyskusji w gronie pracowników instytutu i doktorantów. Rezultaty badań przeprowadzonych na trzecim roku studiów doktorant przedstawia w formie pisemnej do oceny opiekunowi naukowemu (promotorowi) w sprawozdaniu rocznym. Sprawozdanie może mieć formę jednego – dwóch rozdziałów rozprawy doktorskiej.

10. Na czwartym roku studiów doktorant prowadzi zaawansowane badania, których zwieńczeniem jest rozprawa doktorska. Złożenie rozprawy doktorskiej do końca czwartego roku studiów i jej publiczna obrona jest głównym warunkiem ukończenia studiów doktoranckich. Przed obroną rozprawy doktorskiej doktorant składa egzaminy doktorskie z dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, z dyscypliny dodatkowej oraz z nowożytnego języka obcego. Doktorantowi, który nie złożył w terminie rozprawy doktorskiej z powodu konieczności prowadzenia czasochłonnych badań, kierownik studiów może przedłużyć okres odbywania studiów. W tym przypadku doktorant powinien złożyć promotorowi sprawozdanie dokumentujące stopień zaawansowania badań, którego pozytywna ocena stanowi warunek przedłużenia studiów. W takim przypadku doktorant jest ponownie rejestrowany na czwarty rok studiów, bez obowiązku uczestnictwa w zajęciach programowych. Przedłużenie studiów w tym trybie nie może przekraczać łącznie dwóch lat. W przypadku niezłożenia rozprawy w tym terminie doktorant podlega skreśleniu z listy doktorantów, a Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego.

 

Studia doktoranckie
Tryb poza studiami doktoranckimi