Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne” to nowoczesna oferta skierowana do osób, które chcą zdobyć rzetelną oraz interdsycyplinarną wiedzę i umiejętności w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów przydatnych do pracy w służbach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

W programie studiów pierwszego stopnia uwzględniono treści, które pozwolą absolwentom na zrozumienie kluczowych procesów i zjawisk zachodzących na poziomie państwa i układów międzynarodowych wraz z ich przełożeniem na problemy bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną na temat funkcjonowania państwa  i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną min. w zakresie zwalczania terroryzmu, ochrony mienia, obiektów i obszarów, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa i ochrony obywateli w stanach zagrożeń.

Absolwent zostanie wyposażony w umiejętności analizy i interpretacji determinantów społecznych, ekonomicznych, prawnych, politycznych i kulturowych oraz ich wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne, a przede wszystkim stosowania najnowszych metod i narzędzi badawczych adekwatnych do potrzeb nauk o bezpieczeństwie.

W ramach studiów pierwszego stopnia studenci mają do wyboru dwie specjalności, tj. administrację bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie kryzysowe. Obie specjalności stanowią znakomite przygotowanie od objęcia stanowisk przede wszystkim w administracji publicznej, pionach bezpieczeństwa, administracji samorządowej, służbach mundurowych, a zwłaszcza w policji czy też w strukturach reagowania i zarządzania kryzysowego.

Studia drugiego stopnia to pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności zdobytych na pierwszym stopniu w ramach dwóch specjalności (administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzanie kryzysowe), a także dodatkowej specjalności prowadzonej w języku angielskim maritime security and migrations.

Warto podkreślić, że nasi studenci poza zdobywaniem wiedzy teoretycznej odbywają praktyki u potencjalnych pracodawców (służby i instytucje z obszaru bezpieczeństwa publicznego), biorą udział w projektach związanych z rozwojem kompetencji, w tym mają również możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach zakończonych certyfikatem poświadczającym zdobycie konkretnych umiejętności i uprawnień, a także uczestniczą w wizytach studyjnych w wielu instytucjach na terenie całego kraju.

Zajęcia na kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” prowadzą wysokiej klasy specjaliści, wieloletni praktycy, funkcjonariusze służb mundurowych, a także przedstawiciele firm i instytucji, w których nasi studenci odbywają praktyki. Stwarza to niepowtarzalną szansę na budowanie relacji z przyszłym pracodawcą jeszcze w okresie studiów.