Bezpieczeństwo Narodowe

Głównym celem kształcenia studentów na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną i utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stwarzające możliwość podjęcia pracy w instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Celem naukowym kształcenia na studiach bezpieczeństwo narodowe w na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w instytucjach resortu obrony narodowej, w organach administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju i gospodarką morską.

Celem  dydaktycznym na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest bliższe zapoznanie absolwentów z ogólnymi podstawami morskich aspektów bezpieczeństwa państwa, w tym ze służbami, organami wojskowymi oraz cywilnymi związanymi z gospodarką morską ich strukturami, zadaniami i zasadami funkcjonowania w szerokim tle bezpieczeństwa państwa widzianego w perspektywie powiązań międzynarodowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami firm, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb, rodzajów sił zbrojnych, organów i jednostek administracyjnych.

Studia pierwszego stopnia:

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia trwają nie krócej niż 6 semestrów.

Absolwent kończąc studia będzie posiadał ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Będzie  rozumiał oraz potrafił analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Będzie znał istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania. będzie znał zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Będzie potrafił rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz udostępniać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Będzie znał język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz będzie potrafił posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu. Absolwent będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Będzie  przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia:

     Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

     Studia trwają nie krócej niż 4 semestry.

Absolwent kończąc studia będzie posiadał  rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Absolwent będzie miał ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia