Bezpieczeństwo Narodowe

Specjalność:

Bezpieczeństwo Publiczne

Studia Stacjonarne II Stopnia

Stacjonarne

Niestacjonarne

Głównym celem kształcenia studentów na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest wyposażenie absolwentów w nowoczesną i utylitarną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne stwarzające możliwość podjęcia pracy w instytucjach, organach i firmach związanych zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Celem naukowym kształcenia na studiach bezpieczeństwo narodowe w na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych potrzebnych absolwentom do pomyślnego wywiązywania się z obowiązków zawodowych na różnych stanowiskach służbowych w instytucjach resortu obrony narodowej, w organach administracji państwowej, w zespołach reagowania kryzysowego administracji rządowej i samorządowej, w społecznych organizacjach ratowniczych, w służbach, inspekcjach i straży oraz firmach związanych z obronnością kraju i gospodarką morską.

Celem  dydaktycznym na kierunku bezpieczeństwo narodowe jest bliższe zapoznanie absolwentów z ogólnymi podstawami morskich aspektów bezpieczeństwa państwa, w tym ze służbami, organami wojskowymi oraz cywilnymi związanymi z gospodarką morską ich strukturami, zadaniami i zasadami funkcjonowania w szerokim tle bezpieczeństwa państwa widzianego w perspektywie powiązań międzynarodowych.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe mają charakter studiów zawodowych i dostarczają wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywania projektów, serwisów, usług i produktów sektora bezpieczeństwa narodowego zgodnie z potrzebami firm, przedsiębiorstw, podmiotów gospodarczych, służb, rodzajów sił zbrojnych, organów i jednostek administracyjnych.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia trwają nie krócej niż 4 semestry.

Absolwent kończąc studia będzie posiadał  rozszerzoną wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego – również w sytuacjach niestandardowych, na podstawie niekompletnych informacji. Zdobytą wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Powinien kompetentnie i zgodnie z zasadami etyki kierować pracą zespołów ludzkich i organizować operacje reagowania kryzysowego. Będzie przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytucjach badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Absolwent będzie miał ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia