Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych dla studentów I roku

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych
i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych wszystkich pierwszego roku kierunków studiów I. i II. stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na wszystkich wydziałach następujące przedmioty (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną):

Lp. Przedmiot Liczba wykładów Liczba ECTS Limit miejsc w grupie
st.stacj/st.niest
2. semestr
1. Podstawy ekonomii 30 2 180/30
2. Podstawy prawa 30 2 180/30
3. Wprowadzenie do psychologii 30 2 180/30
4. Podstawy socjologii 30 2 180/30
5. Podstawy stosunków międzynarodowych 30 2 180/30
6. Podstawy stosunków międzynarodowych/ Foundations of International Relations (przedmiot w języku angielskim) 30 2 30/20

Uchwała Senatu AMW nr 56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wytycznych dotyczących projektowania programów studiów wyższych na kierunkach prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej

Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych odbywa się elektronicznie, po indywidualnym zalogowaniu na swoje konto w Wirtualnej Uczelni. Wybór zostanie udostępniony wyłącznie studentom uprawnionym.

Termin zapisów od 00:00 dnia 18 grudnia do 24:00 dnia 30 grudnia 2020 r.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani losowo do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2.

Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy, w sześciu grupach przedmiotowych w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu. Studenci jednolitych studiów magisterskich również nie będą mogli wybierać przedmiotów, które już zrealizowali w danym semestrze.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów
a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.