Wybór przedmiotów ogólnouczelnianych w semestrze zimowym r.a. 2019/2020

Do studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia realizowanych w Naszej Uczelni w sprawie wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych.

 

Zgodnie z polskim prawem o szkolnictwie wyższym uczelnia jest zobowiązana do wprowadzenia w programach studiów dla kierunków przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub społeczne (dotyczy studentów WNiUO i WM-E) zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych z liczbą punktów ECTS nie mniejszą niż 5. W zamyśle prawodawcy ma to zapewnić absolwentom wszystkich kierunków odpowiednią wiedzę ogólną umożliwiającą lepsze zrozumienie procesów społecznych
i realizację funkcji społecznych, poza oczywiście uzyskaniem wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych.

Biorąc powyższe pod uwagę i pragnąc w większym stopniu zintegrować środowisko studentów studiujących na różnych kierunkach oraz dążąc do poprawy atrakcyjności oferty dydaktycznej AMW oferuje do wyboru studentów cywilnych I. roku wszystkich kierunków studiów I. i II. stopnia na wszystkich wydziałach następujące przedmioty ogólnouczelniane (wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem z oceną) na semestr 3 w roku akademickim 2019/2020:

 

Lp. Przedmiot Liczba wykładów
st. stac.
Liczba ECTS Limit miejsc

w grupie

3. semestr
1. Podstawy bezpieczeństwa narodowego 30 3 180/30
2. Podstawy zarządzania i organizacji 30 3 180/30
3. Podstawy filozofii 30 3 180/30
4. Podstawy logiki 30 3 180/30
5. Historia techniki 30 3 180/30
6. Podstawy bezpieczeństwa narodowego/ Foundations of National Security (przedmiot w języku angielskim) 30 3 30/20

Źródło: UCHWAŁA NR 22/2018 SENATU AMW im. Bohaterów Westerplatte z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących projektowania programów kształcenia dla studiów wyższych.

Każdy student zapisuje się na jeden przedmiot. Studenci, którzy nie dokonają wyboru przedmiotu zostaną dopisani do grup, w których niewypełniony został limit miejsc. Do przedmiotu w języku angielskim mogą się zapisać studenci ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Zajęcia dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w środy w audytorium BG AMW (z wyjątkiem przedmiotu w języku angielskim) w sześciu grupach przedmiotowych na 3. semestrze roku akademickiego 2019/2020. Grupy będą złożone ze studentów różnych kierunków i poziomów studiów. W przyszłości absolwenci studiów pierwszego stopnia nie będą mogli na studiach drugiego stopnia wybierać tych przedmiotów ogólnouczelnianych, które zrealizowali na pierwszym stopniu.

Na studiach niestacjonarnych zostaną uruchomione 3 grupy, na które zapisze się największa liczba studentów

a grupa anglojęzyczna pod warunkiem zapisania się co najmniej 20 osób. Studenci niestacjonarni, których grupy nie zostały uruchomione mają prawo wybrać spośród uruchomionych przedmiotów.

 

Wybór przedmiotów odbywa się elektronicznie po zalogowaniu na stronie https://wybor.amw.gdynia.pl/.

Login i hasło identyczne jak do systemu Wirtualna Uczelnia.

Loginem jest numer albumu. Domyślnym hasłem w systemie Wirtualna Uczelnia jest data urodzenia
w formacie „dd-mm-rrrr”.

Dostęp tylko dla studentów uprawnionych do wyboru.

 

Termin zapisów od godz. 00:00 dnia 3 czerwca 2019 r. do godz. 24:00 dnia 28 czerwca 2019 r.

 

Decyzja Nr 75/2019 Rektora- Komendanta Akademii Marynarki Wojennej z dnia 28 maja 2019 roku w  sprawie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020